Thông tư 03/2019/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2019/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 03/2019/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 20/03/2019 Lĩnh vực: Thống kê

Mục lục Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Thông tin thống kê
 • Chương II CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
 • Điều 4. Thể thức báo cáo thống kê
 • Điều 5. Hình thức báo cáo thống kê
 • Điều 6. Báo cáo thống kê định kỳ
 • Điều 7. Báo cáo thống kê đột xuất
 • Điều 8. Phạm vi thống kê, trách nhiệm của đơn vị thực hiện báo cáo và đơn vị nhận báo cáo
 • Điều 9. Chỉnh lý, bổ sung số liệu trong báo cáo thống kê
 • Điều 10. Trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, tổng hợp, phân tích báo cáo thống kê của Bộ Tư pháp
 • Chương III ĐIỀU TRA THỐNG KÊ
 • Điều 11. Phạm vi điều tra thống kê và thẩm quyền quyết định điều tra thống kê
 • Điều 12. Điều tra thống kê theo kế hoạch
 • Điều 13. Điều tra thống kê đột xuất
 • Điều 14. Lập phương án điều tra thống kê
 • Điều 15. Tổ chức hoạt động điều tra thống kê
 • Chương IV PHÂN TÍCH, DỰ BÁO, CÔNG BỐ, PHỔ BIẾN, SỬ DỤNG THÔNG TIN THỐNG KÊ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG ...
 • Điều 16. Phân tích, dự báo; lưu giữ thông tin thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ...
 • Điều 17. Công bố phổ biến, sử dụng thông tin thống kê
 • Điều 18. Kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê của Ngành Tư pháp
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2019/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 03/2019/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2019/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2019/TT-BTP

Đang cập nhật