Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Thủy lợi do Văn phòng Quốc hội ban hành Số hiệu: 36/VBHN-VPQH Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc Ngày ban hành: 10/12/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Thủy lợi do Văn phòng Quốc hội ban hành

 • LUẬT THỦY LỢI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc trong hoạt động thủy lợi
 • Điều 4. Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi
 • Điều 5. Tiết kiệm nước trong hoạt động thủy lợi
 • Điều 6. Khoa học và công nghệ trong hoạt động thủy lợi
 • Điều 7. Hợp tác quốc tế trong hoạt động thủy lợi
 • Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy lợi
 • Chương II ĐIỀU TRA CƠ BẢN, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH THỦY LỢI
 • Điều 9. Điều tra cơ bản thủy lợi
 • Điều 10. Chiến lược thủy lợi
 • Điều 11. Quy hoạch thủy lợi
 • Điều 12. Nguyên tắc lập quy hoạch thủy lợi
 • Điều 13. Nội dung quy hoạch thủy lợi
 • Điều 14. Lập, phê duyệt, điều chỉnh, công bố, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch thủy lợi
 • Chương III ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
 • Điều 15. Nguyên tắc trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi
 • Điều 16. Phân loại và phân cấp công trình thủy lợi
 • Điều 17. Yêu cầu trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi
 • Điều 18. Đầu tư xây dựng đập, hồ chứa nước
 • Chương IV QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN PHỤC VỤ THỦY LỢI
 • Mục 1. QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
 • Điều 19. Nguyên tắc quản lý, khai thác công trình thủy lợi
 • Điều 20. Nội dung quản lý, khai thác công trình thủy lợi
 • Điều 21. Trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi
 • Điều 22. Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ quản lý công trình thủy lợi
 • Điều 23. Tổ chức và phương thức khai thác công trình thủy lợi
 • Mục 2. VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN PHỤC VỤ THỦY LỢI
 • Điều 24. Quy trình vận hành công trình thủy lợi
 • Điều 25. Vận hành công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp
 • Điều 26. Vận hành công trình thủy lợi khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng
 • Điều 27. Vận hành đập, hồ chứa nước
 • Điều 28. Vận hành hồ chứa thủy điện, vận hành liên hồ chứa phục vụ thủy lợi
 • Chương V DỊCH VỤ THỦY LỢI
 • Điều 29. Hoạt động dịch vụ thủy lợi
 • Điều 30. Phân loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
 • Điều 31. Căn cứ cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
 • Điều 32. Hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
 • Điều 33. Điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
 • Điều 34. Nguyên tắc và căn cứ định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
 • Điều 35. Thẩm quyền quyết định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
 • Điều 36. Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
 • Điều 37. Tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi
 • Điều 38. Sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước
 • Điều 39. Phân chia nguồn tiền thu từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
 • Chương VI BẢO VỆ VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
 • Điều 40. Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
 • Điều 41. Phương án bảo vệ công trình thủy lợi
 • Điều 42. Trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi
 • Điều 43. Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
 • Điều 44. Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải có giấy phép
 • Điều 45. An toàn đập, hồ chứa nước trong quản lý, khai thác
 • Điều 46. Bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi
 • Điều 47. Thay đổi mục đích sử dụng công trình thủy lợi
 • Điều 48. Xử lý công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
 • Chương VII THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
 • Điều 49. Yêu cầu phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng
 • Điều 50. Quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng
 • Điều 51. Kinh phí hoạt động thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng
 • Điều 52. Chuyển giao, thu hồi quyền quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được ...
 • Chương VIII QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG THỦY LỢI
 • Điều 53. Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi
 • Điều 54. Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi
 • Điều 55. Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
 • Chương IX TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỦY LỢI
 • Điều 56. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ và cơ quan ngang Bộ
 • Điều 57. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Chương X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 58. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 73 của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13
 • Điều 59. Hiệu lực thi hành
 • Điều 60. Quy định chuyển tiếp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH

Đang cập nhật