Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế do Văn phòng Quốc hội ban hành Số hiệu: 46/VBHN-VPQH Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc Ngày ban hành: 10/12/2018 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế do Văn phòng Quốc hội ban hành

 • LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc bảo hiểm y tế
 • Điều 4. Chính sách của Nhà nước về bảo hiểm y tế
 • Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế
 • Điều 6. Trách nhiệm của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế
 • Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Tài chính về bảo hiểm y tế
 • Điều 7a. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 7b. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 7c. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an
 • Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm y tế
 • Điều 9. Tổ chức bảo hiểm y tế
 • Điều 10. Kiểm toán quỹ bảo hiểm y tế
 • Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, TRÁCH NHIỆM VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
 • Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 14. Tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 15. Phương thức đóng bảo hiểm y tế
 • Chương III THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 17. Cấp thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 18. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 19. Đổi thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 20. Thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế
 • Chương IV PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 21. Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
 • Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế
 • Điều 23. Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế
 • Chương V TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 24. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 25. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 26. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 27. Chuyển tuyến điều trị
 • Điều 28. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 29. Giám định bảo hiểm y tế
 • Chương VI THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 30. Phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 31. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 32. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Chương VII QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 33. Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm y tế
 • Điều 34. Quản lý quỹ bảo hiểm y tế
 • Điều 35. Phân bổ và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
 • Chương VIII QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 36. Quyền của người tham gia bảo hiểm y tế
 • Điều 37. Nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế
 • Điều 38. Quyền của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 39. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 40. Quyền của tổ chức bảo hiểm y tế
 • Điều 41. Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế
 • Điều 42. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 43. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 44. Quyền của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động
 • Điều 45. Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động
 • Chương IX THANH TRA, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 46. Thanh tra bảo hiểm y tế
 • Điều 47. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế
 • Điều 48. Tranh chấp về bảo hiểm y tế
 • Điều 49. Xử lý vi phạm
 • Chương X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 50. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 51. Hiệu lực thi hành
 • Điều 52. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH để xử lý:

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH

Đang cập nhật