Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị do Văn phòng Quốc hội ban hành Số hiệu: 49/VBHN-VPQH Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc Ngày ban hành: 10/12/2018 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị do Văn phòng Quốc hội ban hành

 • LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Phân loại đô thị
 • Điều 5. Nguyên tắc tuân thủ quy hoạch đô thị
 • Điều 6. Yêu cầu đối với quy hoạch đô thị
 • Điều 7. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị
 • Điều 8. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia ý kiến và giám sát hoạt ...
 • Điều 9. Lưu trữ, lưu giữ hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị
 • Điều 10. Điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị
 • Điều 11. Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị
 • Điều 12. Kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị
 • Điều 13. Nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị
 • Điều 14. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị
 • Điều 15. Thanh tra quy hoạch đô thị
 • Điều 16. Các hành vi bị cấm
 • Chương II LẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Mục 1. TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Điều 17. (được bãi bỏ)
 • Điều 18. Các loại quy hoạch đô thị
 • Điều 19. Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị
 • Mục 2. LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Điều 20. Trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị
 • Điều 21. Hình thức, thời gian lấy ý kiến
 • Mục 3. NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Điều 22. Yêu cầu đối với nhiệm vụ quy hoạch đô thị
 • Điều 23. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch đô thị
 • Mục 4. LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Điều 24. Căn cứ lập đồ án quy hoạch đô thị
 • Điều 25. Đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 26. Đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã
 • Điều 27. Đồ án quy hoạch chung thị trấn
 • Điều 28. Đồ án quy hoạch chung đô thị mới
 • Điều 29. Đồ án quy hoạch phân khu
 • Điều 30. Đồ án quy hoạch chi tiết
 • Điều 31. Lập quy hoạch để cải tạo, chỉnh trang đô thị; phát triển khu đô thị mới và trục đường mới trong ...
 • Điều 32. Thiết kế đô thị
 • Điều 33. Nội dung thiết kế đô thị
 • Điều 34. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị
 • Điều 35. Nội dung Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị
 • Mục 5. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
 • Điều 36. Đối tượng của quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị
 • Điều 37. Nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị
 • Điều 38. Đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật
 • Mục 6. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC TRONG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Điều 39. Nội dung đánh giá môi trường chiến lược
 • Điều 40. Thẩm định nội dung đánh giá môi trường chiến lược
 • Chương III THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Điều 41. Cơ quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị
 • Điều 42. Hội đồng thẩm định
 • Điều 43. Nội dung thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị
 • Điều 44. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị
 • Điều 45. Hình thức và nội dung phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị
 • Chương IV ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Điều 46. Rà soát quy hoạch đô thị
 • Điều 47. Điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị
 • Điều 48. Nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch đô thị
 • Điều 49. Các loại điều chỉnh quy hoạch đô thị
 • Điều 50. Trình tự tiến hành điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị
 • Điều 51. Trình tự tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị
 • Điều 52. Điều chỉnh đối với một lô đất trong khu vực quy hoạch
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH
 • Mục 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Điều 53. Công bố công khai quy hoạch đô thị
 • Điều 54. Trách nhiệm công bố công khai quy hoạch đô thị
 • Điều 55. Cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị
 • Điều 56. (được bãi bỏ)
 • Điều 57. Cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị
 • Mục 2. QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN ĐÔ THỊ
 • Điều 58. Nguyên tắc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
 • Điều 59. Trách nhiệm quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
 • Điều 60. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
 • Mục 3. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH
 • Điều 61. Nguyên tắc quản lý và sử dụng đất đô thị
 • Điều 62. Chuẩn bị quỹ đất để phát triển đô thị theo quy hoạch
 • Mục 4. QUẢN LÝ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG VÀ KHÔNG GIAN NGẦM ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH
 • Điều 63. Quản lý đất dành cho xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
 • Điều 64. Quản lý xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đối với các đô thị cũ, đô thị cải tạo
 • Điều 65. Quản lý xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trong đô thị mới, khu đô thị mới
 • Điều 66. Quản lý không gian ngầm
 • Điều 67. Quản lý xây dựng công trình ngầm
 • Điều 68. Quản lý cây xanh, công viên, cảnh quan tự nhiên và mặt nước
 • Mục 5. QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Điều 69. Nguyên tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị
 • Điều 70. Giới thiệu địa điểm
 • Điều 71. (được bãi bỏ)
 • Điều 72. Quản lý phát triển đô thị mới, khu đô thị mới
 • Điều 73. Quản lý cải tạo đô thị theo quy hoạch
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 74. Hiệu lực thi hành
 • Điều 75. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 76. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH

Đang cập nhật