Văn bản hợp nhất 51/VBHN-VPQH

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 51/VBHN-VPQH

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 51/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Dầu khí do Văn phòng Quốc hội ban hành Số hiệu: 51/VBHN-VPQH Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc Ngày ban hành: 10/12/2018 Lĩnh vực: Tài nguyên, Công nghiệp

Mục lục Văn bản hợp nhất 51/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Dầu khí do Văn phòng Quốc hội ban hành

 • LUẬT DẦU KHÍ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1 Toàn bộ tài nguyên dầu khí trong lòng đất thuộc đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc ...
 • Điều 2 Nhà nước Việt Nam khuyến khích các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu tư vốn, công nghệ ...
 • Điều 2a Hoạt động dầu khí phải tuân thủ các quy định của Luật Dầu khí và các quy định khác có liên quan ...
 • Điều 3 Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 • Chương II HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Điều 4 Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải sử dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tuân ...
 • Điều 5 Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải có đề án bảo vệ môi trường, thực hiện tất cả ...
 • Điều 6 Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải thiết lập vùng an toàn cho các công trình phục ...
 • Điều 7 Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải mua bảo hiểm đối với các phương tiện, công trình ...
 • Điều 8 Diện tích tìm kiếm, thăm dò đối với một hợp đồng dầu khí được xác định trên cơ sở các lô do Thủ ...
 • Điều 9 Không được tiến hành hoạt động dầu khí tại khu vực mà Nhà nước Việt Nam tuyên bố cấm hoặc tạm ...
 • Điều 10 Chính phủ Việt Nam cho phép tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, tìm ...
 • Điều 11 Toàn bộ mẫu vật, số liệu, thông tin thu được trong quá trình tiến hành các hoạt động dầu khí ...
 • Điều 12 Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí được phép lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng các công ...
 • Điều 13 Trong quá trình tiến hành hoạt động dầu khí, sau khi kết thúc từng công đoạn hoặc từng giai đoạn ...
 • Điều 14 Tập đoàn dầu khí Việt Nam - Công ty mẹ, tên giao dịch quốc tế là VIETNAM OIL AND GAS GROUP, gọi ...
 • Chương III HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ
 • Điều 15 Hợp đồng dầu khí được ký kết dưới các hình thức hợp đồng chia sản phẩm, hợp đồng liên doanh hoặc ...
 • Điều 16 Tổ chức, cá nhân muốn ký kết hợp đồng dầu khí phải thông qua đấu thầu theo quy định riêng về ...
 • Điều 17 Thời hạn hợp đồng dầu khí không quá hai mươi lăm năm, trong đó giai đoạn tìm kiếm thăm dò không ...
 • Điều 18 Diện tích tìm kiếm thăm dò đối với một hợp đồng dầu khí không quá hai lô (2 lô).
 • Điều 19 Nhà thầu phải hoàn trả diện tích tìm kiếm thăm dò theo quy định của Chính phủ Việt Nam.
 • Điều 20 Nhà thầu và Tập đoàn dầu khí Việt Nam phải thỏa thuận trong hợp đồng dầu khí tiến độ công việc ...
 • Điều 21 Ngay sau khi phát hiện thấy dầu khí, Nhà thầu và Tập đoàn dầu khí Việt Nam phải báo cáo và cung ...
 • Điều 22 Ngôn ngữ của hợp đồng dầu khí ký kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài và các văn bản kèm theo ...
 • Điều 23 Hợp đồng dầu khí phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có hiệu lực theo quy định tại Giấy ...
 • Điều 24 Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần hợp đồng dầu khí của các bên tham gia hợp đồng phải ...
 • Điều 25 Tập đoàn dầu khí Việt Nam được quyền tham gia vốn vào hợp đồng dầu khí. Tỷ lệ, thời gian tham ...
 • Điều 25a Các bên tham gia hợp đồng dầu khí có thể thỏa thuận mức thu hồi chi phí tìm kiếm thăm dò, phát ...
 • Điều 26 Nhà thầu được quyền ký kết hợp đồng về dịch vụ dầu khí, nhưng phải ưu tiên ký kết hợp đồng đó ...
 • Điều 27 Các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng dầu khí trước hết phải được giải quyết thông qua thương ...
 • Chương IV QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU
 • Điều 28 Nhà thầu có các quyền sau đây:
 • Điều 29 Nhà thầu phụ được hưởng các quyền quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật này ...
 • Điều 30 Nhà thầu có các nghĩa vụ sau đây:
 • Điều 31 Nhà thầu phụ có các nghĩa vụ quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Điều 30 của Luật này.
 • Chương V THUẾ VÀ LỆ PHÍ
 • Điều 32 Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí, người nước ngoài, người Việt Nam làm việc cho ...
 • Điều 33. (được bãi bỏ)
 • Điều 34. (được bãi bỏ)
 • Điều 35. (được bãi bỏ)
 • Điều 36. (được bãi bỏ)
 • Điều 37. (được bãi bỏ)
 • Chương VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Điều 38 Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động dầu khí.
 • Điều 39. (được bãi bỏ)
 • Chương VII THANH TRA CÁC HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Điều 40 Thanh tra các hoạt động dầu khí là thanh tra chuyên ngành nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy ...
 • Điều 41 Cơ quan quản lý nhà nước về dầu khí tổ chức thực hiện chức năng thanh tra các hoạt động dầu khí ...
 • Điều 42 Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí phải tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh ...
 • Chương VIII XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 43 Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Luật này thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị cảnh cáo ...
 • Điều 44 Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí gây thiệt hại đối với tài nguyên dầu khí, tài ...
 • Điều 45 Tổ chức, cá nhân cản trở bất hợp pháp các hoạt động dầu khí bị xử lý vi phạm theo quy định của ...
 • Điều 46 Tổ chức, cá nhân được quyền khiếu nại các quyết định xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật ...
 • Chương IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 47 Luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam cũng được áp dụng:
 • Điều 48 Chính phủ Việt Nam bảo đảm các quyền lợi về kinh tế của các bên đã ký kết các Hiệp định, hợp ...
 • Điều 49 Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia ...
 • Điều 50 Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.
 • Điều 51 Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 1993.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 51/VBHN-VPQH để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 51/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 51/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 51/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 51/VBHN-VPQH

Đang cập nhật