Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 06/VBHN-BKHCN Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng Ngày ban hành: 25/09/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ

Mục lục Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU
 • Điều 5. Đối với hoạt động nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối, tồn trữ, vận chuyển xăng dầu
 • Điều 6. Đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU
 • Mục 1. LẤY MẪU, NIÊM PHONG MẪU, LƯU MẪU VÀ THỬ NGHIỆM MẪU KHI VẬN CHUYỂN HOẶC GIAO NHẬN XĂNG DẦU
 • Điều 7. Lấy mẫu, niêm phong mẫu, bàn giao mẫu và lưu mẫu xăng dầu phục vụ việc đối chứng khi có tranh ...
 • Điều 8. Lấy mẫu, lưu mẫu và thử nghiệm xăng dầu phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng
 • Điều 9. Xác định trách nhiệm đối với chất lượng xăng dầu của thương nhân kinh doanh xăng dầu dựa trên ...
 • Mục 2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU NHẬP KHẨU
 • Điều 10. Quản lý chất lượng xăng dầu của thương nhân nhập khẩu
 • Điều 11. Đối với xăng dầu thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 • Điều 12. Đối với xăng dầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 • Mục 3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU SẢN XUẤT, PHA CHẾ TRONG NƯỚC
 • Điều 13. Quản lý chất lượng xăng dầu của thương nhân sản xuất, pha chế
 • Điều 14. Đối với xăng dầu thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 • Điều 15. Đối với xăng dầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 • Điều 16. Trình tự, thủ tục đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu
 • Điều 17. Đình chỉ và hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu
 • Mục 4. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU TẠI THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI, TỔNG ĐẠI LÝ
 • Điều 18. Quản lý chất lượng xăng dầu tại thương nhân phân phối
 • Điều 19. Quản lý chất lượng xăng dầu tại tổng đại lý
 • Mục 5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU TẠI ĐẠI LÝ, THƯƠNG NHÂN NHẬN QUYỀN BÁN LẺ VÀ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG ...
 • Điều 20. Quản lý chất Iượng xăng dầu trong phân phối tại đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu
 • Điều 21. Quản lý chất lượng xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu
 • Mục 6. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN XĂNG DẦU
 • Điều 22. Quản lý chất lượng xăng dầu trong kinh doanh dịch vụ vận chuyển
 • Mục 7. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU XUẤT KHẨU
 • Điều 23. Quản lý chất lượng xăng dầu xuất khẩu
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA THƯƠNG NHÂN KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN ...
 • Điều 24. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu
 • Điều 25. Trách nhiệm của tổ chức kiểm định phương tiện đo
 • Điều 26. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo
 • Điều 27. Trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 • Điều 28. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 29. Trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo Iường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • Điều 31. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU
 • Mẫu 1. BBLM-NP-CKCL 15/2015/TT-BKHCN BIÊN BẢN LẤY MẪU, NIÊM PHONG, BÀN GIAO MẪU VÀ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
 • Mẫu 2. BBLM-BGM-KTNP 15/2015/TT-BKHCN BIÊN BẢN LẤY MẪU, BÀN GIAO MẪU VÀ KIỂM TRA NIÊM PHONG
 • Mẫu 3. ĐĐK 15/2015/TT-BKHCN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ PHA CHẾ XĂNG DẦU
 • Mẫu 4. GCN 15/2015/TT-BKHCN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ PHA CHẾ XĂNG DẦU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN

Đang cập nhật