Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 07/VBHN-BKHCN Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng Ngày ban hành: 25/09/2018 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM
 • Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm và các hình thức nộp hồ sơ
 • Điều 5. Trình tự thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm
 • Điều 6. Hồ sơ, trình tự cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm
 • Điều 7. Thu hồi Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
 • Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến vận chuyển hàng nguy hiểm
 • Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 10. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 11. Trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
 • Điều 12. Trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU
 • Mẫu 1. ĐĐK ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM (....)
 • Mẫu 2. DMHNH-LT-PT-NĐKAT DANH MỤC TÊN, KHỐI LƯỢNG HÀNG NGUY HIỂM VÀ LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM; ...
 • Mẫu 3. PALSTB6 PHƯƠNG ÁN LÀM SẠCH THIẾT BỊ VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SAU KHI KẾT ...
 • Mẫu 4. GPVC GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM (....)
 • Mẫu 5. ĐĐKL ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM
 • Mẫu 6. BCHĐVC BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN

Đang cập nhật