Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 04/2019/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phùng Xuân Nhạ Ngày ban hành: 28/03/2019 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC, CÁC HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2019.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC, CÁC HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH, LIÊN NGÀNH VÀ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc làm việc của các Hội đồng Giáo sư
 • Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên của các Hội đồng Giáo sư
 • Điều 4. Thanh tra, kiểm tra
 • Điều 5. Xử lý vi phạm
 • Chương II TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC
 • Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giáo sư nhà nước
 • Điều 7. Cơ cấu tổ chức và trình tự bổ nhiệm ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước
 • Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước
 • Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước
 • Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Giáo sư nhà nước
 • Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước
 • Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước
 • Chương III TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH
 • Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giáo sư ngành
 • Điều 14. Cơ cấu tổ chức và trình tự thành lập, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Giáo sư ngành
 • Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành
 • Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành
 • Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Hội đồng Giáo sư ngành
 • Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành
 • Chương IV TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ
 • Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giáo sư cơ sở
 • Điều 20. Cơ cấu tổ chức và trình tự thành lập, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở
 • Điều 21. Điều kiện thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở
 • Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở
 • Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở
 • Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở
 • Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Hội đồng Giáo sư cơ sở
 • Mẫu số 01 DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ
 • Mẫu số 02 DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ
 • Mẫu số 03 TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT

Đang cập nhật