Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 69/2016/QĐ-UBND Số hiệu: 16/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình Ngày ban hành: 19/03/2019 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 69/2016/QĐ-UBND

  • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, VÙNG THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2019.
  • PHỤ LỤC I ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ
  • PHỤ LỤC II VÙNG THU HỌC PHÍ CÁC CẤP HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
  • PHỤ LỤC III ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN HỌC PHÍ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 16/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật