Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 33/2018/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Quân Ngày ban hành: 26/12/2018 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP THEO HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA, TỰ HỌC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TỪ XA, TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN
 • Điều 3. Chương trình, giáo trình đào tạo
 • Điều 4. Học liệu đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn
 • Điều 5. Hệ thống quản lý đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn
 • Điều 6. Tuyển sinh đào tạo
 • Điều 7. Thời gian khóa học và thời gian tổ chức giảng dạy
 • Điều 8. Tổ chức đào tạo
 • Điều 9. Kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
 • Điều 10. Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan
 • Điều 12. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ I BÁO CÁO ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA, TỰ HỌC CÓ HƯỚNG ...
 • PHỤ LỤC SỐ II BÁO CÁO ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO MÔN HỌC, MÔ-ĐUN, TÍN CHỈ THEO HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA, TỰ HỌC CÓ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH để xử lý: