Văn bản khác 02-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 02-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS

Tiêu đề: Chương trình phối hợp 02-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS năm 2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại tố cáo ở địa phương, cơ sở Số hiệu: 02-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Người ký: Lê Thành Long, Lê Minh Khái, Nguyễn Văn Quyền, Hầu A Lềnh, Đỗ Ngọc Thịnh Ngày ban hành: 11/10/2018 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Chương trình phối hợp 02-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS năm 2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại tố cáo ở địa phương, cơ sở

 • CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, THANH TRA CHÍNH ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • 1. Mục đích
 • 2. Yêu cầu
 • II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
 • III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
 • 1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • 2. Thanh tra Chính phủ
 • 3. Bộ Tư pháp
 • 4. Hội Luật gia Việt Nam
 • 5. Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • IV. CƠ CHẾ PHỐI HỢP
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 02-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 02-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 02-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 02-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 02-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS

Đang cập nhật