Quyết định 555/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 555/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2019 về Cẩm nang Hướng dẫn thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Yên Bái Số hiệu: 555/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Văn Khánh Ngày ban hành: 03/04/2019 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2019 về Cẩm nang Hướng dẫn thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CẨM NANG HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Cẩm nang Hướng dẫn thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng ...
 • CẨM NANG HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ VÀ TỔ HỢP TÁC
 • Phần 1. THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ
 • I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 • II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ (HTX)
 • Phần 2. THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC
 • I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 • II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC (THT)
 • ĐƠN XIN GIA NHẬP HỢP TÁC XÃ
 • THÔNG BÁO Về hoạt động thành lập hợp tác xã
 • Phụ lục I-1 GIẤY ĐỀ NGHỊ Đăng ký thành lập hợp tác xã
 • Mẫu 01 ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ
 • Phụ lục I-2 PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ
 • Phụ lục I-3 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ
 • Phụ lục I-4 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC ...
 • NGHỊ QUYẾT Hội nghị thành lập hợp tác xã
 • HỢP ĐỒNG HỢP TÁC
 • Mẫu THT6 DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TÀI SẢN CỦA TỔ VIÊN TỔ HỢP TÁC
 • Mẫu THT7 BẢNG TÀI SẢN CHUNG CỦA TỔ HỢP TÁC
 • Mẫu THT1 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHỨNG THỰC /CHỨNG THỰC LẠI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 555/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 555/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 555/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 555/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 555/QĐ-UBND

Đang cập nhật