Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT quy định về chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 05/2019/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Hoàng Hiệp Ngày ban hành: 02/05/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT quy định về chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, QUY TRÌNH BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
 • Điều 5. Chế độ bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
 • Chương II QUY TRÌNH BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI
 • Điều 6. Các trường hợp phải lập quy trình bảo trì
 • Điều 7. Nội dung chính của quy trình bảo trì công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, lớn, vừa và đập ...
 • Điều 8. Nội dung chính của quy trình bảo trì công trình thủy lợi nhỏ
 • Điều 9. Lập, phê duyệt, điều chỉnh quy trình bảo trì
 • Chương III THỰC HIỆN BẢO TRÌ
 • Điều 10. Kiểm tra tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
 • Điều 11. Quan trắc tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
 • Điều 12. Kiểm định chất lượng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
 • Điều 13. Bảo dưỡng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
 • Điều 14. Sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
 • Điều 15. Sửa chữa đột xuất, sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
 • Điều 16. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ bảo trì
 • Điều 17. Định mức chi phí bảo trì định kỳ hàng năm tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
 • Điều 18. Kinh phí thực hiện bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Tổ chức thực hiện
 • Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT để xử lý: