Nghị định 50/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 50/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định về cấp chứng chỉnh hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội Số hiệu: 50/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 07/06/2019 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định về cấp chứng chỉnh hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ CẤP GIẤY PHÉP ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 5. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa ...
 • Điều 6. Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động chuyên môn ...
 • Chương II CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
 • Điều 7. Các trường hợp cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề
 • Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
 • Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề
 • Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề
 • Điều 11. Trình tự cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề
 • Điều 12. Chứng chỉ hành nghề
 • Điều 13. Nguyên tắc đăng ký hành nghề
 • Điều 14. Nguyên tắc về thời gian và tổ chức thực hành
 • Điều 15. Cập nhật kiến thức y khoa liên tục
 • Chương III CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
 • Mục 1. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
 • Điều 16. Điều kiện chung để cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 17. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện
 • Điều 18. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với trung tâm
 • Điều 19. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh xá
 • Điều 20. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa thuộc quân y cơ quan, đơn vị từ ...
 • Điều 21. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa
 • Điều 22. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kết hợp quân dân y
 • Mục 2. HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
 • Điều 23. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động
 • Điều 24. Trình tự cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động, thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên ...
 • Điều 25. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; quản lý giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
 • Chương IV THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ VÀ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Mục I. THỦ TỤC THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 26. Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề
 • Điều 27. Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Mục 2. ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 28. Các trường hợp người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ hoạt động chuyên môn do sai ...
 • Điều 29. Trách nhiệm của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn do ...
 • Điều 30. Các trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên ...
 • Điều 31. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi bị đình chỉ một phần hoặc đình chỉ toàn bộ hoạt ...
 • Điều 32. Thủ tục đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 33. Thủ tục đình chỉ một phần hoặc đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa ...
 • Điều 34. Thời gian đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 35. Thủ tục cho phép được tiếp tục hành nghề sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn
 • Điều 36. Thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động sau khi bị đình chỉ
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 37. Điều khoản tham chiếu
 • Điều 38. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 39. Hiệu lực thi hành
 • Điều 40. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH VÀ GIẤY CHỨNG ...
 • Mẫu số 01 CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Mẫu số 02 GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Mẫu số 03 GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH
 • Mẫu số 04 GIẤY CHỨNG NHẬN CẬP NHẬT KIẾN THỨC Y KHOA LIÊN TỤC
 • PHỤ LỤC II MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu số 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn; bổ sung kỹ thuật chuyên môn; thay đổi ...
 • Mẫu số 04 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu số 05 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu số 06 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Thay đổi thông tin cá nhân và văn bằng chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám ...
 • Mẫu số 07 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu số 08 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sử khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm
 • Mẫu số 09 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi tên đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu số 10 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động do thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ ...
 • Mẫu số 11 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu số 12 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi
 • PHỤ LỤC III MẪU VĂN BẢN KÈM THEO HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
 • Mẫu số 01 DANH SÁCH Đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu số 02 BẢN KÊ KHAI Cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • PHỤ LỤC IV MÃ KÝ HIỆU PHÔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÁC ĐẦU MỐI THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
 • PHỤ LỤC V MẪU QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG, ĐÌNH CHỈ, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
 • Mẫu số 01 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người ...
 • Mẫu số 02 QUYẾT ĐỊNH Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu số 03 QUYẾT ĐỊNH Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
 • Mẫu số 04 QUYẾT ĐỊNH Đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật
 • Mẫu số 05 QUYẾT ĐỊNH Đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 50/2019/NĐ-CP để xử lý: