Thông tư 07/2019/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2019/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 07/2019/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Vĩnh Tân Ngày ban hành: 01/06/2019 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ VIÊN CHỨC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Cơ quan quản lý hồ sơ viên chức
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Quy định về gửi báo cáo
 • Chương CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ VIÊN CHỨC
 • Điều 6. Quy định chung về chế độ báo cáo thống kê viên chức
 • Điều 7. Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng viên chức
 • Điều 8. Báo cáo thống kê danh sách và tiền lương viên chức
 • Chương III QUẢN LÝ HỒ SƠ VIÊN CHỨC
 • Điều 9. Nguyên tắc quản lý, sử dụng hồ sơ viên chức
 • Điều 10. Xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức
 • Điều 11. Biểu mẫu quản lý hồ sơ viên chức
 • Điều 12. Chế độ bổ sung, sửa chữa dữ liệu hồ sơ viên chức
 • Điều 13. Công tác chuyển giao, tiếp nhận hồ sơ viên chức
 • Điều 14. Nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ viên chức
 • Điều 15. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ viên chức
 • Điều 16. Trình tự, thủ tục báo cáo công tác quản lý hồ sơ viên chức
 • Điều 17. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hồ sơ viên chức
 • Điều 18. Chế độ hiện đại hoá trong công tác quản lý hồ sơ viên chức
 • Điều 19. Thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ ...
 • Điều 20. Quyền và trách nhiệm của người trực tiếp làm công tác quản lý hồ sơ viên chức
 • Điều 21. Trách nhiệm và quyền của viên chức đối với hồ sơ cá nhân
 • Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ
 • Chương ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2019/TT-BNV để xử lý: