Thông tư 36/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 36/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 36/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 17/06/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II SẢN PHẨM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THƯỞNG VÀ THỂ LỆ THAM GIA DỰ THƯỞNG XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN
 • Điều 3. Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán
 • Điều 4. Đối tượng tham gia dự thưởng
 • Điều 5. Giá trị tham gia dự thưởng
 • Điều 6. Thể lệ tham gia dự thưởng
 • Điều 7. Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch và cơ cấu giải thưởng
 • Điều 8. Phương thức trả thưởng
 • Chương III PHÁT HÀNH VÀ PHÂN PHỐI VÉ XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN
 • Điều 9. Phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán
 • Điều 10. Địa bàn phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán
 • Điều 11. Thời gian phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán
 • Điều 12. Vé xổ số tự chọn số điện toán
 • Điều 13. Thẻ chọn số dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán
 • Điều 14. Tài khoản tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng
 • Điều 15. Đại lý xổ số tự chọn số điện toán
 • Chương IV TỔ CHỨC MỞ THƯỞNG VÀ GIÁM SÁT MỞ THƯỞNG
 • Mục 1. TỔ CHỨC MỞ THƯỞNG
 • Điều 16. Lịch quay số mở thưởng
 • Điều 17. Địa điểm và thời gian quay số mở thưởng
 • Điều 18. Thiết bị quay số mở thưởng bằng lồng cầu
 • Điều 19. Hệ thống quay số mở thưởng điện tử
 • Điều 20. Người quay số mở thưởng
 • Điều 21. Thể lệ quay số mở thưởng
 • Điều 22. Quy trình quay số mở thưởng
 • Điều 23. Công bố kết quả mở thưởng
 • Mục 2. GIÁM SÁT MỞ THƯỞNG XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN
 • Điều 24. Hội đồng giám sát xổ số
 • Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số trong giám sát việc quay số mở thưởng
 • Điều 26. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số trong giám sát việc kiểm tra định kỳ thiết ...
 • Điều 27. Nhiệm vụ của đơn vị kiểm toán trong giám sát việc quay số mở thưởng và giám sát việc kiểm tra ...
 • Điều 28. Chi phí quay số mở thưởng và chi cho công tác giám sát của Hội đồng giám sát xổ số
 • Chương V TRẢ THƯỞNG VÀ QUẢN LÝ VÉ TRÚNG THƯỞNG
 • Điều 29. Quy định về trả thưởng xổ số tự chọn số điện toán
 • Điều 30. Quản lý vé xổ số trúng thưởng
 • Chương VI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ TỰ CHỌN SỐ ĐIỆN TOÁN
 • Điều 31. Điều kiện tổ chức kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
 • Điều 32. Điều kiện về kỹ thuật hệ thống xổ số tự chọn số điện toán
 • Điều 33. Tổ chức vận hành hệ thống và quản lý, khai thác dữ liệu xổ số tự chọn số điện toán
 • Điều 34. Chấp thuận sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán
 • Chương VII TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC
 • Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 36. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 37. Trách nhiệm của công ty xổ số điện toán
 • Điều 38. Trách nhiệm của đơn vị kiểm toán
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 39. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 36/2019/TT-BTC để xử lý: