Chỉ thị 16/CT-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 16/CT-TTg

Tiêu đề: Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 16/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 25/06/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
  • A. YÊU CẦU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
  • B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ...
  • I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
  • II. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020
  • III. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  • IV. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
  • C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 16/CT-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Chỉ thị 16/CT-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 16/CT-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 16/CT-TTg

Đang cập nhật