Thông tư 22/2019/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 22/2019/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 22/2019/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ Ngày ban hành: 12/06/2019 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giấy tờ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng
 • Điều 4. Giấy tờ xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng
 • Chương II CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Điều 5. Hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng
 • Điều 6. Trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu và cấp giấy chứng nhận đăng ký có thời ...
 • Điều 7. Trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời
 • Chương III CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Điều 8. Hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
 • Điều 9. Trình tự thực hiện.
 • Chương IV SANG TÊN, DI CHUYỂN XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Điều 10. Sang tên chủ sở hữu trong cùng một tỉnh, thành phố
 • Điều 11. Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 12. Thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng
 • Điều 13. Thủ tục đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến
 • Chương V THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ
 • Điều 14. Hồ sơ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số
 • Điều 15. Trình tự thực hiện
 • Chương VI MÃ SỐ, GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ BIỂN SỐ ĐĂNG KÝ
 • Điều 16. Mã số đăng ký
 • Điều 17. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký, biển số
 • Chương VII XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH KHI CẤP ĐĂNG KÝ
 • Điều 18. Trường hợp đóng mới, đóng lại số động cơ và số khung
 • Điều 19. Xử lý các trường hợp vướng mắc, phát sinh
 • Chương VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Tổng cục Đường bộ Việt Nam
 • Điều 21. Sở Giao thông vận tải
 • Điều 22. Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng
 • Chương IX HIỆU LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • PHỤ LỤC 2 CÁC BIỂU MẪU TRONG CẤP, ĐỔI, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ
 • Mẫu số 1 TỜ KHAI THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Mẫu số 2 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Mẫu số 3 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CÓ THỜI HẠN XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Mẫu số 4 TỜ KHAI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Mẫu số 5 GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Mẫu số 6 BIÊN BẢN KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Mẫu số 7 SỔ QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Mẫu số 8 TỜ KHAI ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Mẫu số 9 TỜ KHAI DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Mẫu số 10 PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Mẫu số 11 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Mẫu số 12 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CÓ THỜI HẠN XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Mẫu số 13 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Mẫu số 14 MẪU BIỂN SỐ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Mẫu số 15 BÁO CÁO CẤP PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ VÀ BIỂN SỐ
 • Mẫu số 16 BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM……… CÔNG TÁC CẤP ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Mẫu số 17 THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • PHỤ LỤC 3 MÃ SỐ CẤP ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • PHỤ LỤC 4 PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG SỐ ĐỘNG CƠ, SỐ KHUNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 22/2019/TT-BGTVT để xử lý:
 • Đang cập nhật