Nghị định 60/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 60/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 60/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ Số hiệu: 60/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 05/07/2019 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Nghị định 60/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2014/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính ...
 • Điều 2. Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 5 và điểm d khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 ...
 • Điều 3. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu ĐK1 BẢN ĐĂNG KÝ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
 • Mẫu CV V/v đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh/Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm ...
 • Mẫu BC1 BÁO CÁO TÓM TẮT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 • Mẫu BC2 BÁO CÁO TÓM TẮT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
 • Mẫu BC3 BÁO CÁO TÓM TẮT CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
 • Mẫu XN VĂN BẢN XÁC NHẬN ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH PHẦN KÊ KHAI CỦA TÁC GIẢ
 • Mẫu ĐK2 ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẶT VÀ TẶNG GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Mẫu NX1 PHIẾU NHẬN XÉT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 • Mẫu NX2 PHIẾU NHẬN XÉT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
 • Mẫu NX3 PHIẾU NHẬN XÉT CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
 • Mẫu ĐG PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
 • Mẫu KP BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
 • Mẫu BBH BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 60/2019/NĐ-CP để xử lý: