Thông tư 09/2019/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2019/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 09/2019/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 09/2019/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 08/07/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 09/2019/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
 • Điều 4. Lập, điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi ...
 • Điều 5. Thời hạn hoàn thiện việc rà soát, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai trong giai đoạn khai ...
 • Điều 6. Lập, rà soát phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
 • Điều 7. Bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện
 • Điều 8. Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành
 • Điều 9. Lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ
 • Điều 10. Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện
 • Điều 11. Lập quy trình vận hành hồ chứa thủy điện
 • Điều 12. Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của Bộ Công Thương
 • Điều 13. Kiểm định an toàn đập thủy điện
 • Điều 14. Cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện
 • Điều 15. Báo cáo định kỳ công tác quản lý nhà nước về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 17. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI CHO CÔNG TRÌNH, VÙNG HẠ DU ĐẬP THỦY ĐIỆN
 • PHỤ LỤC II PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP
 • PHỤ LỤC III PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
 • PHỤ LỤC IV BÁO CÁO HIỆN TRẠNG AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
 • PHỤ LỤC V QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
 • PHỤ LỤC VI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
 • PHỤ LỤC VII CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
 • PHỤ LỤC VIII BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2019/TT-BCT để xử lý: