Quyết định 1394/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1394/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 1394/QĐ-BKHCN năm 2019 về Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ Số hiệu: 1394/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Chu Ngọc Anh Ngày ban hành: 28/05/2019 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1394/QĐ-BKHCN năm 2019 về Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3789/QĐ-BKHCN ngày ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá ...
 • QUY CHẾ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính
 • Điều 4. Trách nhiệm thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
 • Chương II KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Điều 5. Lập Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính
 • Điều 6. Theo dõi, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính
 • Chương III KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 • Điều 7. Đánh giá tác động thủ tục hành chính
 • Điều 8. Lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong giai đoạn đề nghị xây dựng văn bản quy ...
 • Điều 9. Lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp ...
 • Điều 10. Thẩm định quy định về thủ tục hành chính
 • Điều 11. Hồ sơ trình ký văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính
 • Chương IV CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; NHẬP, ĐĂNG TẢI, KẾT NỐI, TÍCH HỢP DỮ LIỆU TRÊN CƠ SỞ ...
 • Điều 12. Công bố thủ tục hành chính
 • Điều 13. Công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 14. Nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá dữ liệu thủ tục hành chính trên ...
 • Điều 15. Kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia với Cổng thông tin ...
 • Chương V RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Điều 16. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
 • Điều 17. Quy trình rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
 • Chương VI TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
 • Điều 18. Hình thức, nội dung, và yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị
 • Điều 19. Trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
 • Điều 20. Hình thức phản ánh, kiến nghị
 • Điều 21. Tiếp nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị
 • Điều 22. Phân loại phản ánh, kiến nghị
 • Điều 23. Xử lý phản ánh, kiến nghị
 • Điều 24. Công khai kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị
 • Chương VII KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Điều 25. Thẩm quyền, hình thức, cách thức kiểm tra
 • Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra và tổ chức, cá nhân được kiểm tra
 • Điều 27. Nội dung kiểm tra
 • Điều 28. Quy trình kiểm tra
 • Chương VIII CHẾ ĐỘ BÁO CÁO KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Điều 29. Trách nhiệm thực hiện báo cáo
 • Điều 30. Thời điểm chốt số liệu
 • Điều 31. Thời hạn gửi báo cáo
 • Chương IX TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 32. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1394/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1394/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1394/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1394/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1394/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật