Quyết định 959/QĐ-LĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 959/QĐ-LĐTBXH

Tiêu đề: Quyết định 959/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 959/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Quân Ngày ban hành: 05/07/2019 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 959/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM ...
 • Điều 1 Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3 Chánh Văn phòng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” NĂM 2019
 • I. Mục đích, yêu cầu
 • II. Nhiệm vụ, giải pháp
 • III. Kinh phí thực hiện
 • IV. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” NĂM 2019
 • PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 959/QĐ-LĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 959/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 959/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 959/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 959/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật