Thông tư 69/2017/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 69/2017/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 69/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 69/2017/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Thông tư 69/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIÁ ĐẤT
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II LẬP DỰ ÁN XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIÁ ĐẤT
 • Điều 3. Lập dự án xây dựng khung giá đất
 • Điều 4. Lập dự án điều chỉnh khung giá đất
 • Chương III QUY TRÌNH XÂY DỰNG KHUNG GIÁ ĐẤT
 • Điều 5. Công tác chuẩn bị
 • Điều 6. Xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị trong xây dựng khung giá đất
 • Điều 7. Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế ...
 • Điều 8. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành
 • Điều 9. Xây dựng khung giá đất và Tờ trình về việc ban hành khung giá đất
 • Điều 10. Thẩm định dự thảo khung giá đất
 • Điều 11. Hoàn thiện khung giá đất trình Chính phủ ban hành
 • Chương IV QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIÁ ĐẤT
 • Điều 12. Công tác chuẩn bị
 • Điều 13. Xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị cần điều chỉnh khung giá đất
 • Điều 14. Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế ...
 • Điều 15. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành
 • Điều 16. Xây dựng khung giá đất điều chỉnh và Tờ trình về việc điều chỉnh khung giá đất
 • Điều 17. Thẩm định dự thảo khung giá đất điều chỉnh
 • Điều 18. Hoàn thiện khung giá đất điều chỉnh
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I. MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT
 • Mẫu số 01 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT (Áp dụng đối với đất nông nghiệp có chuyển nhượng QSDĐ ...
 • Mẫu số 02 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT (Áp dụng đối với thửa đất trồng cây hàng năm không có ...
 • Mẫu số 03 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT (Áp dụng đối với thửa đất trồng cây lâu năm không có chuyển ...
 • Mẫu số 04 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT (Áp dụng đối với thửa đất trồng rừng sản xuất không có ...
 • Mẫu số 05 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT (Áp dụng đối với thửa đất nuôi trồng thủy sản không có ...
 • Mẫu số 06 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT (Áp dụng đối với thửa đất làm muối không có chuyển nhượng ...
 • Mẫu số 07 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT (Áp dụng đối với đất ở tại nông thôn)
 • Mẫu số 08 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT (Áp dụng đối với đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; ...
 • Mẫu số 09 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT (Áp dụng đối với đất ở tại đô thị)
 • Mẫu số 10 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT (Áp dụng đối với đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; đất ...
 • PHỤ LỤC II. MẪU BẢNG TỔNG HỢP, THỐNG KÊ VỀ GIÁ ĐẤT
 • Mẫu số 11 BẢNG THỐNG KÊ PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT
 • Mẫu số 12 BẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT TẠI CẤP HUYỆN
 • Mẫu số 13 BẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT TẠI CẤP TỈNH
 • Mẫu số 14 BẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT CẤP VÙNG
 • Mẫu số 15 BẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT CẤP VÙNG
 • PHỤ LỤC III. MẪU KHUNG GIÁ ĐẤT
 • Mẫu số 16. KHUNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM GỒM ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC
 • Mẫu số 17. KHUNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
 • Mẫu số 18. KHUNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
 • Mẫu số 19. KHUNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
 • Mẫu số 20. KHUNG GIÁ ĐẤT LÀM MUỐI
 • Mẫu số 21. KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
 • Mẫu số 22. KHUNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN
 • Mẫu số 23. KHUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ...
 • Mẫu số 24. KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
 • Mẫu số 25. KHUNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
 • Mẫu số 26. KHUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 69/2017/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 69/2017/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 69/2017/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 69/2017/TT-BTNMT

Đang cập nhật