Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Số hiệu: 68/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/08/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Chương II SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Điều 4. Nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư xây dựng
 • Điều 5. Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng
 • Điều 6. Thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng
 • Điều 7. Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng
 • Chương III DỰ TOÁN XÂY DỰNG VÀ GIÁ GÓI THẦU XÂY DỰNG
 • Điều 8. Nội dung dự toán xây dựng
 • Điều 9. Xác định dự toán xây dựng
 • Điều 10. Thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng
 • Điều 11. Điều chỉnh dự toán xây dựng
 • Điều 12. Giá gói thầu xây dựng
 • Chương IV ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
 • Mục 1. ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG
 • Điều 13. Định mức kinh tế - kỹ thuật
 • Điều 14. Định mức chi phí
 • Điều 15. Quản lý định mức xây dựng
 • Mục 2. GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
 • Điều 16. Giá xây dựng công trình
 • Điều 17. Quản lý giá xây dựng công trình
 • Điều 18. Chỉ số giá xây dựng
 • Mục 3. CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
 • Điều 19. Xây dựng cơ sở dữ liệu
 • Điều 20. Quản lý cơ sở dữ liệu
 • Chương V CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Điều 21. Chi phí quản lý dự án
 • Điều 22. Quản lý chi phí quản lý dự án
 • Điều 23. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
 • Điều 24. Quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
 • Chương VI THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 • Điều 25. Thanh toán hợp đồng xây dựng
 • Điều 26. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình
 • Điều 27. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
 • Chương VII QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, CHỦ ĐẦU TƯ, NHÀ THẦU XÂY DỰNG ...
 • Điều 28. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư
 • Điều 29. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư
 • Điều 30. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Điều 31. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng
 • Chương VIII QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Điều 32. Bộ Xây dựng
 • Điều 33. Bộ Kế hoạch và đầu tư
 • Điều 34. Bộ Tài chính
 • Điều 35. Các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 36. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 37. Tổ chức thực hiện
 • Điều 38. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 68/2019/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật