Thông tư 08/2019/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2019/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 08/2019/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 08/2019/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 16/08/2019 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 08/2019/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ...
 • QCVN 34:2019/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ...
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3. Giải thích từ ngữ
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1. Các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật
 • 2.2. Các chỉ tiêu chất lượng phục vụ
 • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC A (Quy định) Yêu cầu chung về đo kiểm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2019/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 08/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 08/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 08/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật