Thông tư 55/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 55/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 55/2019/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 55/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 21/08/2019 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 55/2019/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN, XỬ LÝ CÁC KHOẢN NỢ VÀ TÀI SẢN LOẠI TRỪ KHI CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục I. BÀN GIAO, TIẾP NHẬN NỢ VÀ TÀI SẢN
 • Điều 4. Nguyên tắc bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ
 • Điều 5. Nội dung bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ
 • Điều 6. Trình tự, thủ tục bàn giao, tiếp nhận
 • Mục II. XỬ LÝ NỢ VÀ TÀI SẢN TIẾP NHẬN
 • Điều 7. Xử lý nợ và tài sản loại trừ đã tiếp nhận
 • Điều 8. Xử lý tài sản mất mát, thiếu hụt trong quá trình giữ hộ
 • Mục III. QUẢN LÝ TIỀN THU TỪ THU HỒI, XỬ LÝ NỢ VÀ TÀI SẢN
 • Điều 9. Sử dụng tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản loại trừ
 • Điều 10. Xử lý tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản loại trừ trước khi bàn giao cho Công ty Mua bán ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu
 • Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp
 • Điều 13. Trách nhiệm của Công ty Mua bán nợ
 • Điều 14. Trách nhiệm của khách nợ
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Phụ lục Mẫu Biên bản bàn giao trên sổ sách nợ và tài sản loại trừ
 • Mẫu 01/BBBG-TH BẢNG TỔNG HỢP THỐNG KÊ, PHÂN LOẠI TÀI SẢN LOẠI TRỪ, TÀI SẢN THỪA SO VỚI GIÁ TRỊ DOANH ...
 • Mẫu 02/BBBG-TSCĐ BẢNG KÊ CHI TIẾT VÀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH LOẠI TRỪ, TÀI SẢN THỪA SO VỚI GIÁ TRỊ ...
 • Mẫu 03/BBBG-VTHH BẢNG KÊ CHI TIẾT VÀ PHÂN LOẠI VẬT TƯ, HÀNG HÓA, CÔNG CỤ DỤNG CỤ LOẠI TRỪ, TÀI SẢN THỪA ...
 • Mẫu 04/BBBG-NPT BẢNG KÊ CHI TIẾT VÀ PHÂN LOẠI NỢ PHẢI THU LOẠI TRỪ BÀN GIAO CHO CÔNG TY MUA BÁN NỢ
 • Mẫu 05/BBBG-DMNPT DANH MỤC HỒ SƠ NỢ PHẢI THU LOẠI TRỪ BÀN GIAO CHO CÔNG TY MUA BÁN NỢ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 55/2019/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 55/2019/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 55/2019/TT-BTC

Đang cập nhật