Quyết định 416/QĐ-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 416/QĐ-TTCP

Tiêu đề: Quyết định 416/QĐ-TTCP năm 2019 về Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ Số hiệu: 416/QĐ-TTCP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái Ngày ban hành: 12/06/2019 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 416/QĐ-TTCP năm 2019 về Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ”.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2861/QĐ-TTCP ngày ...
 • Điều 3. Tổng Thanh tra Chính phủ, các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ trưởng các đơn vị, công chức ...
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc làm việc
 • Chương II TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI, CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Mục 1. TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
 • Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của Tổng Thanh tra Chính phủ
 • Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của Phó Tổng Thanh tra
 • Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ
 • Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính ...
 • Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng thuộc các đơn ...
 • Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ
 • Điều 9. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thư ký giúp việc Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ
 • Mục 2. QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 10. Quan hệ công tác của Thanh tra Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 11. Quan hệ công tác của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ
 • Điều 12. Quan hệ giữa lãnh đạo Thanh tra Chính phủ với Thủ trưởng các đơn vị
 • Điều 13. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ với Ban cán sự Đảng
 • Điều 14. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ với Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã ...
 • Điều 15. Quan hệ công tác giữa Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ
 • Điều 16. Quan hệ công tác của Thanh tra Chính phủ với Thanh tra bộ, ngành Trung ương, Thanh tra tỉnh ...
 • Điều 17. Quan hệ công tác khác
 • Chương III QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO THANH TRA CHÍNH PHỦ
 • Điều 18. Công việc trình Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ
 • Điều 19. Hồ sơ trình Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ
 • Điều 20. Trình tự, thủ tục trình Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ
 • Điều 21. Quy trình giải quyết công việc của Lãnh đạo Thanh tra chính phủ
 • Điều 22. Thẩm quyền ký các văn bản
 • Điều 23. Thời hạn ban hành văn bản
 • Điều 24. Phát hành và lưu trữ văn bản
 • Chương IV CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
 • Điều 25. Chương trình công tác
 • Điều 26. Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác
 • Điều 27. Chuẩn bị đề án, dự án
 • Điều 28. Quan hệ phối hợp trong chuẩn bị đề án
 • Chương V TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ VÀ CUỘC HỌP
 • Điều 29. Các hội nghị, cuộc họp của Thanh tra Chính phủ
 • Điều 30. Các hình thức tổ chức hội nghị, cuộc họp
 • Điều 31. Công tác chuẩn bị hội nghị, cuộc họp
 • Điều 32. Tổ chức hội nghị và các cuộc họp
 • Chương VI TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN
 • Điều 33. Trách nhiệm của Tổng Thanh tra, các Phó Tổng Thanh tra
 • Điều 34. Trách nhiệm của Ban Tiếp công dân Trung ương
 • Điều 35. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư
 • Chương VII ĐI CÔNG TÁC, TIẾP KHÁCH
 • Điều 36. Đi công tác trong nước
 • Điều 37. Đi công tác nước ngoài
 • Điều 38. Tiếp khách trong nước
 • Điều 39. Tiếp khách nước ngoài
 • Chương VIII CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
 • Điều 40. Thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ
 • Điều 41. Cung cấp thông tin về hoạt động của Thanh tra Chính phủ
 • Điều 42. Đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ
 • Chương IX TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 43.Trách nhiệm thi hành
 • Điều 44. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
 • PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC Kính gửi: Tổng Thanh tra Chính phủ
 • PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC Kính gửi: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 416/QĐ-TTCP để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 416/QĐ-TTCP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 416/QĐ-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 416/QĐ-TTCP

Đang cập nhật