Quyết định 626/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 626/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 626/QĐ-BHXH năm 2019 Quy chế Cung cấp thông tin cho công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số hiệu: 626/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 31/05/2019 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Quyết định 626/QĐ-BHXH năm 2019 Quy chế Cung cấp thông tin cho công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÔNG DÂN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Cung cấp thông tin cho công dân của Bảo hiểm xã hội ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính ...
 • QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÔNG DÂN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện cung cấp thông tin
 • Chương II PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
 • Điều 3. Phân công Lãnh đạo Ngành phụ trách công tác cung cấp thông tin
 • Điều 4. Đầu mối cung cấp thông tin cho công dân của BHXH Việt Nam
 • Điều 5. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam
 • Điều 6. Trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
 • Điều 7. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam chủ trì tạo ra thông tin
 • Điều 8. Trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động làm đầu mối cung cấp thông tin
 • Chương III CÔNG KHAI THÔNG TIN
 • Điều 9. Xử lý thông tin trước khi công khai
 • Điều 10. Công khai thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam
 • Điều 11. Niêm yết thông tin tại trụ sở cơ quan
 • Điều 12. Công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, thông qua việc tiếp công dân, họp ...
 • Điều 13. Xử lý thông tin công khai không chính xác (không bao gồm thông tin được công khai theo quy định ...
 • Chương IV CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU
 • Điều 14. Tiếp nhận Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
 • Điều 15. Lập Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu
 • Điều 16. Thông báo về việc giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin
 • Điều 17. Tập hợp, xử lý thông tin để cung cấp theo yêu cầu
 • Điều 18. Cung cấp thông tin theo yêu cầu
 • Điều 19. Gia hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu
 • Điều 20. Xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác
 • Điều 21. Thu, quản lý chi phí tiếp cận thông tin
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện Quy chế
 • Điều 23. Khen thưởng và xử lý kỷ luật
 • PHỤ LỤC 01 QUY TRÌNH CÔNG KHAI THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 • PHỤ LỤC 02 SỔ THEO DÕI CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU
 • PHỤ LỤC 03 THÔNG BÁO THỜI HẠN GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN
 • PHỤ LỤC 04 QUY TRÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 • Mẫu số 01a PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN (Dành cho công dân)
 • Mẫu số 01b PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN (Dành cho công dân yêu cầu cung cấp thông tin thông qua ...
 • Mẫu số 02 PHIẾU TIẾP NHẬN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN
 • Mẫu số 03 PHIẾU GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN
 • Mẫu số 04 THÔNG BÁO GIA HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN
 • Mẫu số 05 THÔNG BÁO TỪ CHỐI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 626/QĐ-BHXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 626/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 626/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 626/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 626/QĐ-BHXH

Đang cập nhật