Công văn 5678/BKHĐT-HTX

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 5678/BKHĐT-HTX

Tiêu đề: Công văn 5678/BKHĐT-HTX năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 5678/BKHĐT-HTX Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Thành Thống Ngày ban hành: 12/08/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Công văn 5678/BKHĐT-HTX năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • Số: 5678/BKHĐT-HTX V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020
 • ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH THẾ TẬP THỂ NĂM 2020
 • Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2019
 • I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ
 • 1. Đánh giá dựa trên các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác ...
 • 2. Đánh giá theo lĩnh vực
 • 3. Đánh giá tác động của HTX, LH HTX, THT tới thành viên, kinh tế hộ thành viên (về kinh tế, văn hóa ...
 • II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ (KTTT)
 • 1. Kết quả triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn
 • 2. Công tác quản lý nhà nước về KTTT
 • 3. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi hợp tác xã
 • 4. Hợp tác quốc tế về KTTT
 • III. CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
 • IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
 • Phần thứ hai KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2020
 • I. MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2020
 • II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2020
 • 1. Dự báo những thuận lợi, khó khăn
 • 2. Định hướng chung về phát triển KTTT, HTX
 • 3. Mục tiêu tổng quát
 • 4. Một số mục tiêu cụ thể
 • 5. Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2020
 • PHỤ LỤC 1 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020
 • PHỤ LỤC 2 SỐ LƯỢNG HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC PHÂN LOẠI THEO NGÀNH NGHỀ NĂM 2019 VÀ ...
 • PHỤ LỤC 3 HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 5678/BKHĐT-HTX để xử lý:

Tin tức về Công văn 5678/BKHĐT-HTX

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 5678/BKHĐT-HTX

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 5678/BKHĐT-HTX

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 5678/BKHĐT-HTX

Đang cập nhật