Quyết định 2359/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2359/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2359/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La Số hiệu: 2359/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh Ngày ban hành: 18/09/2019 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2359/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG, QUẢN LÝ ...
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc ...
 • Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm lập danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền ...
 • PHỤ LỤC SỐ 01 QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG ...
 • I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • 1. Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ...
 • 2. Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh ...
 • PHỤ LỤC II QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • 1. Tên thủ tục hành chính: cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
 • 2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học ...
 • 3. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức Khoa học và Công ...
 • 4. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
 • 5. Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa ...
 • 6. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi ...
 • 7. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ ...
 • 8. Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện ...
 • 9. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường ...
 • 10. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ ...
 • 11. Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách ...
 • 12. Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước ...
 • 13. Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân ...
 • 14. Thủ tục “Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân ...
 • 15. Thủ tục “Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước ...
 • 16. Thủ tục “Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân ...
 • II. LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN
 • 1. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
 • 2. Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
 • 3. Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
 • 4. Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y ...
 • 5. Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
 • 6. Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y ...
 • 7. Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị ...
 • III. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 • 1. Thủ tục Công bố sử dụng dấu định lượng
 • 2. Thủ tục điều chỉnh nội dung bản Công bố sử dụng dấu định lượng
 • 3. Thủ tục Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn ...
 • 4. Thủ tục Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận
 • 5. Thủ tục Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh ...
 • 6. Thủ tục Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi ...
 • 7. Thủ tục Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình ...
 • 8. Thủ tục Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 9. Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng ...
 • 10. Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ ...
 • 11.Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu ...
 • 12. Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ ...
 • 13. Thủ tục miễn kiểm tra hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu:
 • 14.Thủ tục Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.
 • 15.Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia.
 • 16. Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.
 • 17. Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận
 • 18. Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định.
 • IV. LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 • 1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
 • 2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2359/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2359/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2359/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2359/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2359/QĐ-UBND

Đang cập nhật