Quyết định 2009/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2009/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2009/QĐ-UBND năm 2019 quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Hòa Bình Số hiệu: 2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Khánh Ngày ban hành: 18/09/2019 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 2009/QĐ-UBND năm 2019 quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Hòa Bình

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn ...
 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại
 • Điều 3. Mục đích đánh giá, xếp loại
 • Điều 4. Yêu cầu đánh giá, xếp loại
 • Điều 5. Căn cứ đánh giá, xếp loại
 • Điều 6. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 7. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại
 • Điều 8. Tiêu chí đánh giá, xếp loại
 • Điều 9. Chấm điểm ý thức tổ chức kỷ luật (chấm theo thang điểm 10, điểm chấm là số nguyên hoặc số thập ...
 • Điều 10. Chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và các công việc đề xuất (chấm theo thang điểm ...
 • Điều 11. Tính điểm trung bình cộng các công việc hằng tháng
 • Điều 12. Chấm điểm thưởng
 • Điều 13. Quy trình đánh giá, xếp loại
 • Điều 14. Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng
 • Điều 15. Hồ sơ đánh giá, xếp loại
 • Điều 16. Sử dụng kết quả đánh giá hằng tháng để phân loại, đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; ...
 • Điều 18. Sở Nội vụ
 • Điều 19. Công chức, viên chức, lao động hợp đồng
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành
 • PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
 • (Mẫu số 02) Áp dụng đối với công chức. PHIẾU ĐÁNH GIÁ THÁNG…………..NĂM……………
 • (Mẫu số 03) Áp dụng đối công chức sự nghiệp, viên chức và lao động hợp đồng. PHIẾU ĐÁNH GIÁ THÁNG……… ...
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2009/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật