Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 11/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Số hiệu: 11/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu Ngày ban hành: 09/07/2019 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 11/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ...
 • Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các ...
 • QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ được quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng ...
 • Điều 3. Nguyên tắc, thẩm quyền ban hành và nội dung chế độ báo cáo định kỳ
 • Điều 4. Yêu cầu chung đối với việc ban hành chế độ báo cáo định kỳ
 • Điều 5. Danh mục chế độ báo cáo định kỳ
 • Điều 6. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 11/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật