Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 44/2019/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Long An Số hiệu: 44/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trần Văn Cần Ngày ban hành: 15/10/2019 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 44/2019/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Long An

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ẤP, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn ...
 • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương tổ chức triển ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện ...
 • QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ẤP, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố
 • Chương II TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ẤP, KHU PHỐ
 • Điều 3. Tổ chức của ấp, khu phố
 • Điều 4. Nội dung hoạt động của ấp, khu phố
 • Điều 5. Việc sinh hoạt của ấp, khu phố
 • Điều 6. Hội nghị ấp, khu phố
 • Chương III THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ, ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ẤP, KHU PHỐ VÀ GHÉP CỤM DÂN CƯ VÀO ẤP, KHU ...
 • Điều 7. Điều kiện thành lập ấp mới, khu phố mới
 • Điều 8. Quy trình và hồ sơ thành lập ấp mới, khu phố mới
 • Điều 9. Sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên ấp, khu phố
 • Điều 10. Quy trình và hồ sơ sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên ấp, khu phố
 • Điều 11. Về ghép cụm dân cư vào ấp, khu phố hiện có
 • Điều 12. Trách nhiệm lập, lưu giữ hồ sơ
 • Chương IV TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRƯỞNG ẤP, TRƯỞNG KHU PHỐ, PHÓ ...
 • Điều 13. Trưởng ấp, khu phố, Phó Trưởng ấp, khu phố
 • Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ấp, khu phố
 • Điều 15. Tiêu chuẩn, nhiệm kỳ và chế độ, chính sách đối với Trưởng ấp, khu phố, Phó Trưởng ấp, khu phố
 • Chương V BẦU CỬ, MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM TRƯỞNG ẤP, KHU PHỐ, PHÓ TRƯỞNG ẤP, KHU PHỐ
 • Điều 16. Công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng ấp, khu phố
 • Điều 17. Trình tự tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu phố
 • Điều 18. Tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu phố riêng
 • Điều 19. Công nhận kết quả bầu cử, quy trình bầu cử lại, quy trình miễn nhiệm và bãi nhiệm Trưởng ấp ...
 • Điều 20. Công nhận và cho thôi giữ nhiệm vụ Phó Trưởng ấp, khu phố
 • Chương VI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ DÂN CƯ
 • Điều 21. Tổ chức của Tổ dân cư
 • Điều 22. Nội dung, hình thức hoạt động của Tổ dân cư
 • Điều 23. Nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ dân cư
 • Điều 24. Chỉ định Tổ trưởng Tổ dân cư
 • Điều 25. Khen thưởng đối với Tổ trưởng Tổ dân cư
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 26. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 27. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ
 • Điều 28. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện
 • Điều 29. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 44/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật