Nghị định 45/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 45/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Số hiệu: 45/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 08/04/2020 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 • Điều 5. Quyền, nghĩa vụ và các hành vi không được làm của tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục ...
 • Điều 6. Trách nhiệm và hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết ...
 • Chương II QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ
 • Điều 7. Đăng ký tài khoản
 • Điều 8. Đăng nhập tài khoản
 • Điều 9. Chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính
 • Điều 10. Yêu cầu cấp bản sao điện tử có giá trị pháp lý
 • Điều 11. Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 • Điều 12. Sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính
 • Điều 13. Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 14. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 15. Hủy hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính điện tử
 • Điều 16. Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân
 • Điều 17. Lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử
 • Điều 18. Chuyển đổi hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử ra văn bản giấy
 • Chương III KIỂM SOÁT VIỆC CUNG CẤP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ
 • Điều 19. Trách nhiệm bảo đảm cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 • Điều 20. Nội dung kiểm soát việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 • Điều 21. Lựa chọn nhóm thủ tục hành chính và thủ tục hành chính để thực hiện trên môi trường điện tử
 • Điều 22. Lập danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
 • Điều 23. Quy trình tổ chức xây dựng và thực hiện giải pháp bảo đảm phương thức thực hiện thủ tục hành ...
 • Điều 24. Rà soát, đánh giá việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 • Điều 25. Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 • Chương IV NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 26. Nhiệm vụ của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Điều 27. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 28. Văn phòng Chính phủ
 • Điều 29. Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Điều 30. Ban Cơ yếu Chính phủ
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 45/2020/NĐ-CP để xử lý: