Nghị định 40/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 40/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công Số hiệu: 40/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 06/04/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Chi phí lập, thẩm định chương trình, dự án đầu tư công
 • Chương II LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG
 • Điều 5. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp ...
 • Điều 6. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp ...
 • Điều 7. Nguyên tắc, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm A, B, C tại nước ngoài
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm A, B, C tại nước ngoài
 • Điều 9. Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương ...
 • Điều 10. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và thời gian quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án ...
 • Điều 11. Các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và thời gian quyết ...
 • Điều 12. Đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường để làm căn cứ quyết định chủ trương đầu ...
 • Chương III LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG
 • Điều 13. Thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ ...
 • Điều 14. Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của ...
 • Điều 15. Nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung lập, thẩm định, quyết định dự án đầu tư công nhóm A, B, C tại ...
 • Điều 16. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định dự án đầu tư công nhóm A, B, C tại nước ngoài
 • Điều 17. Hồ sơ, nội dung thẩm định chương trình đầu tư công
 • Điều 18. Hồ sơ, nội dung thẩm định dự án đầu tư công
 • Điều 19. Thời gian thẩm định chương trình, dự án đầu tư công
 • Điều 20. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án
 • Điều 21. Nội dung, thời gian quyết định chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C
 • Điều 22. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công nhóm ...
 • Điều 23. Hồ sơ, nội dung, thời gian thẩm định điều chỉnh chương trình, dự án
 • Điều 24. Nội dung, thời gian quyết định điều chỉnh chương trình, dự án
 • Chương IV QUẢN LÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KHÔNG CÓ ...
 • Điều 25. Tổ chức quản lý thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và dự án đầu tư công ...
 • Điều 26. Thiết kế dự án
 • Điều 27. Nội dung và xác định tổng mức đầu tư của dự án
 • Điều 28. Nội dung và xác định dự toán dự án
 • Điều 29. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán dự án
 • Điều 30. Trình tự, thủ tục và thời gian thẩm định thiết kế, dự toán dự án
 • Điều 31. Nội dung thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán dự án
 • Điều 32. Hồ sơ thẩm định thiết kế và dự toán dự án
 • Điều 33. Nghiệm thu đưa dự án vào khai thác sử dụng
 • Điều 34. Kết thúc đầu tư dự án
 • Điều 35. Vận hành dự án
 • Chương V LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP ...
 • Điều 36. Lập kế hoạch đầu tư trung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự ...
 • Điều 37. Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư hằng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp của các ...
 • Chương VI TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG CẤP BÙ LÃI SUẤT TÍN DỤNG ƯU ĐÃI, PHÍ QUẢN ...
 • Điều 38. Trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư công trung hạn cấp vốn điều lệ, cấp bù lãi suất tín dụng ...
 • Điều 39. Trình tự, thủ tục thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng năm cấp vốn điều lệ, cấp bù lãi suất tín ...
 • Điều 40. Cấp bù lãi suất đối với các ngân hàng thương mại
 • Điều 41. Trình tự, thủ tục thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp vốn điều lệ của các quỹ tài chính ...
 • Điều 42. Trình tự, thủ tục thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng năm cấp vốn điều lệ của các quỹ tài chính ...
 • Điều 43. Hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
 • Chương VII TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG
 • Điều 44. Trách nhiệm, thẩm quyền và biện pháp tổ chức, điều hành kế hoạch đầu tư công
 • Điều 45. Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công
 • Điều 46. Trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước
 • Điều 47. Ứng trước vốn kế hoạch đầu tư công
 • Điều 48. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm
 • Điều 49. Nguyên tắc theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công
 • Điều 50. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
 • Điều 51. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 52. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 53. Hiệu lực thi hành
 • Điều 54. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG
 • PHỤ LỤC II MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI, BÁO ...
 • Mẫu số 01 TỜ TRÌNH Quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án …………………
 • Mẫu số 02 BÁO CÁO Đề xuất chủ trương đầu tư chương trình ……………..
 • Mẫu số 03 BÁO CÁO Nghiên cứu tiền khả thi dự án ……………….
 • Mẫu số 04 BÁO CÁO Đề xuất chủ trương đầu tư dự án ………………
 • Mẫu số 05 TỜ TRÌNH Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ...
 • Mẫu số 06 BÁO CÁO Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình…………..
 • Mẫu số 07 BÁO CÁO Kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A/ Báo cáo đề xuất chủ ...
 • Mẫu số 08 NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) Về chủ trương đầu tư chương trình ………….
 • Mẫu số 09 NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) Về chủ trương đầu tư dự án ……………
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 40/2020/NĐ-CP để xử lý: