Thông tư 10/2019/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2019/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 10/2019/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 10/2019/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 04/10/2019 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 10/2019/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ CHO THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VÀ PHỤ TRỢ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ...
 • QCVN 86:2019/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ CHO THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VÀ PHỤ TRỢ ...
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1.  Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2.  Đối tượng áp dụng
 • 1.3.  Tài liệu viện dẫn
 • 1.4.  Giải thích từ ngữ
 • 1.5.  Ký hiệu
 • 1.6.  Chữ viết tắt
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1.  Phát xạ
 • 2.2.  Miễn nhiễm
 • 2.3.  Điều kiện đo kiểm
 • 2.3.1.  Quy định chung
 • 2.3.2.  Bố trí tín hiệu đo kiểm
 • 2.3.3.  Băng tần loại trừ
 • 2.3.4.  Đáp ứng băng hẹp của máy thu và phần thu của máy thu phát song công
 • 2.3.5.  Điều chế đo kiểm thông thường
 • 2.4.  Đánh giá chỉ tiêu
 • 2.5.  Tiêu chí chất lượng
 • 2.5.1.  Tiêu chí chất lượng hệ thống GSM và DCS
 • 2.5.2.  Tiêu chí chất lượng hệ thống CDMA trải phổ trực tiếp (UTRA và E-UTRA)
 • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Phụ lục A (Quy định) Đánh giá chỉ tiêu cuộc gọi thoại, điểm ngắt thoại cho hệ thống CDMA trải phổ trực ...
 • Phụ lục B (Quy định) Đánh giá chỉ tiêu cuộc gọi truyền dữ liệu, tỷ lệ lỗi cho hệ thống CDMA trải phổ ...
 • Phụ lục C (Tham Các loại thiết bị đầu cuối di động và phụ trợ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2019/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật