Quyết định 1995/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1995/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 1995/QĐ-NHNN năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 1995/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đào Minh Tú Ngày ban hành: 27/09/2019 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1995/QĐ-NHNN năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG XỬ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch hội đồng quản trị/hội ...
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • III. ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 • IV. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 • A CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • B CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1995/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1995/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1995/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1995/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1995/QĐ-NHNN

Đang cập nhật