Thông tư 56/2013/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 56/2013/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 56/2013/TT-BQP về hướng dẫn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong Quân đội thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 56/2013/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Lê Hữu Đức Ngày ban hành: 02/05/2013 Lĩnh vực: Quốc phòng, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 56/2013/TT-BQP về hướng dẫn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong Quân đội thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHUYỂN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC TRONG QUÂN ĐỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa
 • Điều 4. Thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶC THÙ KHI THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ
 • Điều 5. Xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa
 • Điều 6. Xử lý tài sản trong doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa
 • Điều 7. Giải quyết chính sách cho người lao động
 • Điều 8. Trình tự cổ phần hóa
 • Điều 9. Cử người đại diện vốn nhà nước ở Công ty cổ phần
 • Điều 10. Con dấu của công ty cổ phần và kí tên đóng dấu
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I QUY TRÌNH CHUYỂN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC TRONG QUÂN ĐỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
 • PHỤ LỤC II MẪU PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ
 • PHỤ LỤC III MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 56/2013/TT-BQP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 56/2013/TT-BQP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 56/2013/TT-BQP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 56/2013/TT-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 56/2013/TT-BQP

Đang cập nhật