Quyết định 778/QĐ-UBDT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 778/QĐ-UBDT

Tiêu đề: Quyết định 778/QĐ-UBDT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định 771/QĐ-TTg (Chuyên đề giảng dạy) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Số hiệu: 778/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Đỗ Văn Chiến Ngày ban hành: 23/10/2019 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 778/QĐ-UBDT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định 771/QĐ-TTg (Chuyên đề giảng dạy) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÓM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Dân tộc, Thủ trưởng các ...
 • CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ...
 • A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
 • I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
 • II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
 • III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
 • IV. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
 • V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC BIÊN SOẠN, GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ
 • VI. ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP
 • B. NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ
 • Chuyên đề 1 TỔNG QUAN VỀ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM
 • Chuyên đề 2 QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÔNG TÁC DÂN TỘC
 • Chuyên đề 3 PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
 • Chuyên đề 4 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VỮNG MẠNH
 • Chuyên đề 5 CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
 • Chuyên đề 6 CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, AN NINH Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
 • CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO THEO ...
 • A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
 • I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
 • II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
 • III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
 • IV. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
 • V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC BIÊN SOẠN, GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ
 • VI. ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP
 • B. NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ
 • Chuyên đề 1 TỔNG QUAN VỀ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM
 • Chuyên đề 2 QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÔNG TÁC DÂN TỘC
 • Chuyên đề 3 PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
 • Chuyên đề 4 XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VỮNG MẠNH
 • Chuyên đề 5 CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
 • Chuyên đề 6 CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, AN NINH Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
 • DANH SÁCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 • DANH SÁCH CÁC BỘ, NGÀNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 778/QĐ-UBDT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 778/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 778/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 778/QĐ-UBDT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 778/QĐ-UBDT

Đang cập nhật