Thông tư 16/2019/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 16/2019/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 16/2019/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh Ngày ban hành: 26/12/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Một số hướng dẫn chung
 • Chương II XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
 • Điều 4. Nội dung chi phí quản lý dự án
 • Điều 5. Xác định chi phí quản lý dự án
 • Điều 6. Xác định chi phí quản lý dự án của dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
 • Chương III XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Điều 7. Nội dung chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
 • Điều 8. Xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 1 ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
 • PHỤ LỤC SỐ 2 ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • I. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi ...
 • II. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế xây dựng
 • III. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, báo cáo kinh ...
 • IV. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng
 • V. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng
 • VI. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dư thầu
 • VII. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí giám sát
 • VIII. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng
 • PHỤ LỤC SỐ 3 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ TƯ VẤN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 16/2019/TT-BXD để xử lý: