Thông tư 20/2019/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 20/2019/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định về kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 20/2019/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 30/10/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định về kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KIỂM TRA NỘI BỘ VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích kiểm tra nội bộ
 • Điều 4. Nguyên tắc trong kiểm tra nội bộ
 • Chương II HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM TRONG KIỂM TRA NỘI BỘ
 • Điều 5. Hình thức kiểm tra nội bộ
 • Điều 6. Nội dung kiểm tra nội bộ
 • Điều 7. Thẩm quyền quyết định việc kiểm tra nội bộ
 • Điều 8. Số lần kiểm tra và thời gian trực tiếp thực hiện kiểm tra nội bộ
 • Điều 9. Ban hành kế hoạch và xử lý chồng chéo trong hoạt động kiểm tra nội bộ
 • Điều 10. Quyết định kiểm tra nội bộ
 • Điều 11. Đoàn kiểm tra nội bộ
 • Điều 12. Trách nhiệm của người quyết định kiểm tra
 • Điều 13. Trách nhiệm, quyền hạn của Đoàn kiểm tra nội bộ
 • Điều 14. Trách nhiệm, quyền hạn của công chức, cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra nội bộ
 • Chương III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM TRA NỘI BỘ
 • Điều 15. Công bố quyết định kiểm tra nội bộ
 • Điều 16. Lập biên bản kiểm tra nội bộ
 • Điều 17. Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ
 • Điều 18. Kết luận kiểm tra nội bộ
 • Điều 19. Xác minh tình tiết bổ sung
 • Điều 20. Thực hiện kết luận kiểm tra nội bộ
 • Điều 21. Quản lý, lưu trữ hồ sơ kiểm tra nội bộ
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 20/2019/TT-BCT để xử lý: