Nghị định 81/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 81/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt Số hiệu: 81/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 11/11/2019 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, An ninh quốc gia

Mục lục Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng Nghị định phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các luật liên quan và điều ...
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Nguyên tắc phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
 • Điều 6. Chính sách phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
 • Điều 7. Thanh tra, kiểm tra
 • Điều 8. Bảo mật thông tin
 • Điều 9. Nguồn kinh phí
 • Chương II TỔ CHỨC PHÒNG, CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT
 • Điều 10. Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam và Đơn vị đầu mối về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt ...
 • Điều 11. Nhiệm vụ của Cơ quan đầu mối quốc gia
 • Điều 12. Nhiệm vụ của Đơn vị đầu mối
 • Điều 13. Phối hợp giữa Cơ quan đầu mối quốc gia với Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống khủng ...
 • Điều 14. Lực lượng, phương tiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
 • Chương III PHÒNG NGỪA PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT
 • Điều 15. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
 • Điều 16. Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự
 • Điều 17. Kiểm soát hoạt động giao thông vận tải
 • Điều 18. Kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức thông tin khác
 • Điều 19. Kiểm soát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và lĩnh ...
 • Điều 20. Kiểm soát tác nhân sinh học, hóa học, vật liệu phóng xạ, hạt nhân, công nghệ và phương tiện ...
 • Điều 21. Kiểm soát vật liệu liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt
 • Điều 22. Quản lý khu vực tài chính và hoạt động kinh doanh ngành nghề phi tài chính và cơ quan, tổ chức ...
 • Điều 23. Kiểm soát khu vực biên giới và trên biển
 • Điều 24. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
 • Chương IV CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT
 • Điều 25. Phát hiện hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
 • Điều 26. Biện pháp chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thực hiện nhiệm ...
 • Điều 27. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại
 • Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT
 • Điều 28. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
 • Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 30. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao
 • Điều 32. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Điều 33. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Công Thương
 • Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải
 • Điều 39. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Điều 40. Trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan
 • Điều 41. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 42. Hiệu lực thi hành
 • Điều 43. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 81/2019/NĐ-CP để xử lý: