Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng Số hiệu: 88/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/11/2019 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 3. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT TIỀN
 • Mục 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP
 • Điều 4. Vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp
 • Điều 5. Vi phạm quy định về những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản
 • Mục 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH
 • Điều 6. Vi phạm quy định về tổ chức, quản trị, điều hành
 • Điều 7. Vi phạm quy định về ban hành điều lệ, quy định nội bộ
 • Điều 8. Vi phạm quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập
 • Mục 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, PHẦN VỐN GÓP
 • Điều 9. Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu và giới hạn góp vốn, chuyển nhượng, hoàn trả phần vốn góp
 • Điều 10. Vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần
 • Điều 11. Vi phạm quy định về chào bán, chuyển nhượng cổ phần
 • Mục 4. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ PHÍ CUNG ỨNG DỊCH VỤ
 • Điều 12. Vi phạm quy định về nhận tiền gửi
 • Điều 13. Vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ, kinh doanh, cung ứng sản phẩm ...
 • Mục 5. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤP TÍN DỤNG, NHẬN ỦY THÁC, ỦY THÁC VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN NGÂN HÀNG
 • Điều 14. Vi phạm quy định về cấp tín dụng
 • Điều 15. Vi phạm quy định về nhận ủy thác và ủy thác
 • Điều 16. Vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp
 • Điều 17. Vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng
 • Mục 6. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THÔNG TIN TÍN DỤNG
 • Điều 18. Vi phạm quy định về nguyên tắc, điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
 • Điều 19. Vi phạm quy định về thu thập, xử lý thông tin tín dụng
 • Điều 20. Vi phạm quy định về an toàn, lưu giữ thông tin tín dụng
 • Điều 21. Vi phạm quy định về khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và trao đổi, cung cấp thông tin tín ...
 • Điều 22. Vi phạm quy định về điều chỉnh sai sót đối với thông tin tín dụng của khách hàng vay
 • Mục 7. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH VÀNG
 • Điều 23. Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối
 • Điều 24. Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng
 • Mục 8. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ KHO QUỸ
 • Điều 25. Vi phạm quy định về thanh toán liên ngân hàng
 • Điều 26. Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán
 • Điều 27. Vi phạm quy định về trung gian thanh toán
 • Điều 28. Vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
 • Điều 29. Vi phạm quy định về công cụ chuyển nhượng
 • Điều 30. Vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ
 • Điều 31. Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam
 • Mục 9. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA, ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA TỔ CHỨC TÍN ...
 • Điều 32. Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định
 • Điều 33. Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản
 • Mục 10. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC ...
 • Điều 34. Vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc
 • Điều 35. Vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn
 • Điều 36. Vi phạm quy định về phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng ...
 • Điều 37. Vi phạm quy định về trích lập và sử dụng các quỹ
 • Mục 11. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI
 • Điều 38. Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi
 • Mục 12. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN; PHÒNG, CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
 • Điều 39. Vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng
 • Điều 40. Vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
 • Điều 41. Vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro
 • Điều 42. Vi phạm quy định về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị
 • Điều 43. Vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng và giao ...
 • Điều 44. Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền ...
 • Điều 45. Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản
 • Điều 46. Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng ...
 • Mục 13. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
 • Điều 47. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin
 • Mục 14. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẢN TRỞ VIỆC THANH TRA, KHÔNG THỰC HIỆN YÊU CẦU CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
 • Điều 48. Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền
 • Điều 49. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng
 • Mục 15. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MUA, BÁN VÀ XỬ LÝ NỢ
 • Điều 50. Vi phạm quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng
 • Điều 51. Vi phạm quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng ...
 • Mục 16. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
 • Điều 52. Vi phạm quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng
 • Chương III THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 53. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 54. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng của các chức danh ...
 • Điều 55. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
 • Điều 56.Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 57. Hiệu lực thi hành
 • Điều 58. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 59. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 88/2019/NĐ-CP để xử lý: