Nghị định 85/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 85/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Số hiệu: 85/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/11/2019 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA, CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Chức năng của Cổng thông tin một cửa quốc gia
 • Điều 5. Nguyên tắc vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia
 • Điều 6. Các giao dịch điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
 • Điều 7. Quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia
 • Điều 8. Thẩm quyền và mức độ truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia
 • Điều 9. Lưu trữ và bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu
 • Điều 10. Trách nhiệm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
 • Điều 11. Đăng ký sử dụng, thu hồi tài khoản người sử dụng hệ thống trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
 • Điều 12. Sử dụng chữ ký số để thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia
 • Điều 13. Thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia
 • Điều 14. Hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia
 • Điều 15. Chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy, chuyển đổi chứng từ giấy sang chứng từ điện ...
 • Điều 16. Tiếp nhận và xử lý các vướng mắc của người sử dụng hệ thống
 • Điều 17. Xử lý sự cố
 • Chương III THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH
 • Mục 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH THÔNG QUA CỔNG THÔNG TIN MỘT ...
 • Điều 18. Khai, sửa đổi, bổ sung thông tin khai và nộp các chứng từ trong hồ sơ hành chính
 • Điều 19. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính và thông báo kết quả
 • Điều 20. Trao đổi thông tin giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia với các hệ thống xử lý chuyên ngành
 • Mục 2. KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH
 • Điều 21. Nguyên tắc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh
 • Điều 22. Các trường hợp miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan
 • Điều 23. Thông quan hàng hóa xuất khẩu phải kiểm tra chuyên ngành
 • Điều 24. Thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành
 • Điều 25. Trách nhiệm của các bên liên quan trong kiểm tra chuyên ngành trước thông quan
 • Điều 26. Trách nhiệm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực
 • Điều 27. Phối hợp trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành
 • Chương IV THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH
 • Mục 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TÀU BAY NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH, XUẤT CẢNH
 • Điều 28. Trao đổi thông tin để thực hiện thủ tục đối với tàu bay nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại cảng ...
 • Điều 29. Thủ tục khai báo, cung cấp và xử lý thông tin đối với tàu bay nhập cảnh
 • Điều 30. Thủ tục khai báo, cung cấp và xử lý thông tin đối với tàu bay xuất cảnh
 • Điều 31. Khai báo, cung cấp và xử lý thông tin để thực hiện thủ tục cho tàu bay quá cảnh
 • Mục 2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TÀU THUYỀN NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, ĐẾN, RỜI CẢNG BIỂN, CẢNG ...
 • Điều 32. Trao đổi thông tin để thực hiện thủ tục đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, đến ...
 • Điều 33. Hồ sơ, thời hạn khai báo và làm thủ tục đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, đến ...
 • Điều 34. Trách nhiệm của các cơ quan xử lý
 • Mục 3. THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 35. Trao đổi thông tin để thực hiện thủ tục đối với phương tiện vận tải đường sắt, đường bộ
 • Điều 36. Thủ tục hành chính
 • Chương V THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN, CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC ...
 • Điều 37. Thực hiện các thỏa thuận, điều ước quốc tế về trao đổi thông tin và chứng từ điện tử
 • Điều 38. Giá trị pháp lý của thông tin và chứng từ điện tử được trao đổi theo các thỏa thuận, điều ước ...
 • Điều 39. Thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN
 • Điều 40. Trách nhiệm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong việc trao đổi thông tin để thực hiện các ...
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 41. Hiệu lực thi hành
 • Điều 42. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 43. Trách nhiệm thực hiện
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỐI VỚI NGƯỜI KHAI ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN TẠI CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ CHUYÊN ...
 • Mẫu số 02 CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỐI VỚI NGƯỜI KHAI CẤP TÀI KHOẢN MỚI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 85/2019/NĐ-CP để xử lý: