Thông tư 29/2019/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 29/2019/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 29/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 29/2019/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 15/11/2019 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 29/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 32/2014/TT-BCT NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA BỘ ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 ...
 • Điều 2. Bãi bỏ Thông tư số 06/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi ...
 • Điều 3. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục IV quy định chi tiết Biểu giá ...
 • Điều 4. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC
 • PHỤ LỤC II PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC
 • PHỤ LỤC IV HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU ÁP DỤNG BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC
 • Điều 1. Định nghĩa
 • Điều 2. Giao nhận và mua bán điện
 • Điều 3. Đấu nối, đo đếm và vận hành
 • Điều 4. Lập hóa đơn và thanh toán
 • Điều 5. Bất khả kháng
 • Điều 6. Thời hạn hợp đồng, các sự kiện ảnh hưởng việc thực hiện Hợp đồng, bồi thường thiệt hại và đình ...
 • Điều 7. Giải quyết tranh chấp
 • Điều 8. Ủy thác, chuyển nhượng và tái cơ cấu
 • Điều 9. Tham gia thị trường điện
 • Điều 10. Các thỏa thuận khác
 • Điều 11. Cam kết thực hiện
 • Phụ lục A BIỂU GIÁ MUA BÁN ĐIỆN
 • Phụ lục B THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN
 • Phụ lục C THỎA THUẬN ĐẤU NỐI HỆ THỐNG
 • Phụ lục D THỎA THUẬN ĐO ĐẾM
 • Phụ lục Đ YÊU CẦU TRƯỚC NGÀY VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI
 • Phụ lục E THỎA THUẬN KHÁC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 29/2019/TT-BCT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 29/2019/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 29/2019/TT-BCT

Đang cập nhật