Thông tư 37/2019/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 37/2019/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 37/2019/TT-BCT hướng dẫn biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 37/2019/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 29/11/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 37/2019/TT-BCT hướng dẫn biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Tiếng nói và chữ viết trong quá trình điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
 • Điều 5. Trách nhiệm cung cấp thông tin của Cơ quan điều tra
 • Điều 6. Đăng ký bên liên quan trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
 • Điều 7. Đơn khai báo nhập khẩu
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN, TÀI LIỆU TRONG VỤ VIỆC ĐIỀU ...
 • Điều 8. Các loại thông tin công khai trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
 • Điều 9. Đề nghị bảo mật thông tin trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
 • Chương III MIỄN TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
 • Mục 1. PHẠM VI, THỜI HẠN, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ XEM XÉT MIỄN TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
 • Điều 10. Phạm vi miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
 • Điều 11. Thời hạn miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
 • Điều 12. Đối tượng đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
 • Điều 13. Tiêu chí xem xét và hình thức miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
 • Mục 2. TIẾP NHẬN, XỬ LÝ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ MIỄN TRỪ
 • Điều 14. Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
 • Điều 15. Nộp và theo dõi hồ sơ đề nghị miễn trừ
 • Điều 16. Thông báo tiếp nhận Hồ sơ miễn trừ
 • Điều 17. Nội dung quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
 • Điều 18. Thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan đối với hàng hóa được miễn trừ
 • Điều 19. Hoàn trả thuế phòng vệ thương mại đối với hàng hóa được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ ...
 • Điều 20. Báo cáo định kỳ
 • Điều 21. Xử lý phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa
 • Mục 3. THANH TRA, KIỂM TRA VÀ THU HỒI QUYẾT ĐỊNH MIỄN TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
 • Điều 22. Thanh tra sau miễn trừ
 • Điều 23. Kiểm tra sau miễn trừ
 • Điều 24. Thực hiện kiểm tra sau miễn trừ
 • Điều 25. Kết quả kiểm tra sau miễn trừ
 • Điều 26. Thu hồi quyết định miễn trừ
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Điều khoản chuyển tiếp
 • PHỤ LỤC I: ĐƠN ĐĂNG KÝ BÊN LIÊN QUAN VỤ VIỆC ĐIỀU TRA PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
 • PHỤ LỤC II: ĐƠN KHAI BÁO NHẬP KHẨU
 • PHỤ LỤC III: ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
 • PHỤ LỤC IV: BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA ĐƯỢC MIỄN TRỪ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 37/2019/TT-BCT để xử lý: