Thông tư 15/2019/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2019/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 15/2019/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 05/12/2019 Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng, Bưu chính, viễn thông, Dân tộc

Mục lục Thông tư 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 219/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ...
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án và nguyên tắc thực hiện
 • Điều 3. Quản lý, sử dụng tài liệu, sản phẩm, dịch vụ và tài sản do các cơ quan, đơn vị tham gia Đề án ...
 • Chương 2 QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • MỤC 1. BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO
 • Điều 4. Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên ...
 • Điều 5. Xuất bản, in, phát hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn
 • Điều 6. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về ...
 • MỤC 2. XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ, BIÊN SOẠN TÀI LIỆU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN ...
 • Điều 7. Mục đích, yêu cầu về xây dựng chủ đề, tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân ...
 • Điều 8. Tổ chức xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân ...
 • Điều 9. Sưu tầm, nghiên cứu, biên tập, biên dịch tư liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về ...
 • MỤC 3. THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO
 • Điều 10. Nội dung thông tin, tuyên truyền
 • Điều 11. Các hình thức thông tin, tuyên truyền
 • Điều 12. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc ...
 • MỤC 4. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN
 • Điều 13. Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án
 • Điều 14. Triển khai thực hiện kế hoạch thuộc Đề án
 • Điều 15. Điều chỉnh, tạm dừng, chấm dứt thực hiện kế hoạch thuộc Đề án
 • Điều 16. Phương thức thực hiện kế hoạch thuộc Đề án và quản lý sản phẩm, dịch vụ hoàn thành thuộc Đề ...
 • Điều 17. Lựa chọn các cơ quan báo chí, nhà xuất bản thực hiện các kế hoạch thuộc Đề án
 • Điều 18. Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án bằng các hình thức khác (không thuộc hoạt động báo ...
 • Điều 19. Một số thủ tục trong giao nhiệm vụ, đặt hàng sản xuất, cung ứng dịch vụ thực hiện kế hoạch thuộc ...
 • Điều 20. Giám sát, nghiệm thu, báo cáo thực hiện kế hoạch thuộc Đề án
 • Điều 21. Thành lập hội đồng chuyên gia, tư vấn
 • MỤC 5. CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ, THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN
 • Điều 22. Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham gia quản lý, thực hiện Đề án
 • Điều 23. Đối với các địa phương
 • Điều 24. Các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, tổ chức nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo, các tổ chức ...
 • Chương TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 25. Triển khai thực hiện Đề án tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương, cơ quan thuộc Chính ...
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ ...
 • Mẫu 1a/XDKH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ ...
 • Mẫu 1b/XDKH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN ...
 • Mẫu 2a/XDKH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN ...
 • Mẫu 2b/XDKH KẾ HOẠCH SƯU TẦM, BIÊN DỊCH TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC ...
 • Mẫu 3a/XDKH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO (BÁO IN, TẠP CHÍ IN)
 • Mẫu 3b/XDKH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO (BÁO ĐIỆN TỬ, TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ, TRANG ...
 • Mẫu 3c/XDKH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VÊ DÂN TỘC, TÔN GIÁO (BÁO NÓI, BÁO HÌNH)
 • Biểu 01/TMKH THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ TOÁN SẢN XUẤT, CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ BÁO CHÍ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH ...
 • Mẫu số 3d/XDKH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO THÔNG QUA XUẤT BẢN PHẨM
 • Mẫu 3đ/XDKH TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ XUẤT BẢN PHẨM NĂM...
 • Mẫu số 03e/XDKH THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ TOÁN/PHƯƠNG ÁN GIÁ BẢN THẢO (BẢN MẪU) XUẤT BẢN
 • Mẫu 03g/XDKH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO (BẰNG CÁC HÌNH THỨC KHÁC)
 • PHỤ LỤC 2 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO
 • Mẫu số 4a/THKH V/v: Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm ...
 • Mẫu số 4b/THKH QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về ...
 • Mẫu số 04c/THKH QUYẾT ĐỊNH Về việc đặt hàng/giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân ...
 • Mẫu số 4d/THKH BIÊN BẢN NGHIỆM THU KẾT QUẢ SẢN XUẤT, CUNG ỨNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN THUỘC ...
 • Mẫu số 4đ/THKH HỢP ĐỒNG VỀ SẢN XUẤT, CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ ...
 • Mẫu số 4e/THKH BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG VỀ SẢN XUẤT, CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ BÁO CHÍ ...
 • Biểu số 01 CHI TIẾT SẢN XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
 • Biểu số 02 CHI TIẾT SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM BÁO IN, TẠP CHÍ IN, XUẤT BẢN PHẨM IN
 • Biểu số 03 CHI TIẾT SẢN XUẤT, CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ BÁO ĐIỆN TỬ, TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ, TRANG THÔNG ...
 • Biểu số 04 CHI TIẾT PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
 • Biểu số 05 CHI TIẾT PHÁT HÀNH, ĐĂNG TẢI CÁC SẢN PHẨM BÁO CHÍ, XUẤT BẢN PHẨM
 • PHỤ LỤC 3 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO
 • Mẫu số 01/BC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2019/TT-BTTTT để xử lý: