Thông tư 183/2019/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 183/2019/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 183/2019/TT-BQP quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 183/2019/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Lê Chiêm Ngày ban hành: 04/12/2019 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 183/2019/TT-BQP quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ, CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG, CƠ ...
 • Điều 3. Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng
 • Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng
 • Điều 5. Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu
 • Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu
 • Chương III TIÊU CHUẨN CÁN BỘ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ; THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM ...
 • Điều 7. Tiêu chuẩn cán bộ thi hành án hình sự
 • Điều 8. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự ...
 • Điều 9. Miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ ...
 • Điều 10. Trình tự, thủ tục đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 183/2019/TT-BQP để xử lý: