Quyết định 3196/QĐ-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3196/QĐ-BTNMT

Tiêu đề: Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 về Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường (Phiên bản 2.0) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 3196/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà Ngày ban hành: 16/12/2019 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường

Mục lục Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 về Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường (Phiên bản 2.0) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (PHIÊN BẢN 2.0)
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Thủ ...
 • KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHIÊN BẢN 2.0
 • Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG
 • I. Khái niệm
 • II. Mục đích và phạm vi áp dụng
 • 1. Mục đích
 • 2. Mục đích đối với đối tượng/trường hợp sử dụng tài liệu kiến trúc
 • 3. Phạm vi áp dụng
 • III. Nguyên tắc xây dựng kiến trúc
 • IV. Tầm nhìn và định hướng phát triển Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường đến năm 2025
 • 1. Các định hướng chiến lược
 • 2. Một số chỉ tiêu chủ yếu
 • Chương II: KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, PHIÊN BẢN 2.0
 • I. Sơ đồ tổng thể kiến trúc CPĐT của ngành TN"MT
 • II. Kiến trúc nghiệp vụ
 • 1. Tổng quan về chức năng, nhiệm vụ của Bộ TN"MT
 • 2. Mô hình liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan
 • 3. Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan
 • 4. Danh mục nghiệp vụ
 • III. Kiến trúc thông tin, dữ liệu
 • 1. Yêu cầu ràng buộc dữ liệu các CSDL
 • 2. Mô hình tổng thể kiến trúc thông tin, dữ liệu
 • 3. Danh mục thông tin, dữ liệu
 • IV. Kiến trúc ứng dụng và dịch vụ
 • 1. Mô hình kiến trúc ứng dụng và dịch vụ
 • 2. Mô hình tham chiếu ứng dụng và dịch vụ
 • 3. Nền tảng chia sẻ, tích hợp
 • 4. Danh mục ứng dụng và dịch vụ
 • V. Kiến trúc kỹ thuật công nghệ
 • 1. Thành phần hạ tầng kỹ thuật công nghệ
 • 2. Hạ tầng truyền dẫn
 • 3. Hạ tầng kỹ thuật dùng chung
 • 4. Danh mục dịch vụ kỹ thuật công nghệ dùng chung
 • VI. Kiến trúc an toàn thông tin
 • 1. Các mô hình thành phần trong kiến trúc an toàn thông tin
 • 2. Các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh
 • VII. Các tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho triển khai Kiến trúc
 • Chương III: LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI
 • I. Giai đoạn 2019 - 2020
 • II. Giai đoạn 2020 - 2025
 • Chương IV: KHUNG THAM CHIẾU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH
 • Chương V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • I. Các tổ chức quản lý vận hành Kiến trúc
 • II. Trách nhiệm Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
 • III. Trách nhiệm các cơ quan khác
 • PHỤ LỤC KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHIÊN BẢN 2.0
 • PHỤ LỤC 01: DANH MỤC DỊCH VỤ, HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU
 • PHỤ LỤC 02: MÔ TẢ HỆ THỐNG THÔNG TIN /CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • I. CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG
 • 1. CSDL Người dùng
 • 2. CSDL Giấy phép và hồ sơ cấp phép TN"MT
 • 3. CSDL kiểm định trang thiết bị, sản phẩm (Các lĩnh vực)
 • 4. CSDL Thanh toán điện tử -> (Các nhà cung cấp dịch vụ)
 • 5. Kho dữ liệu số tổng hợp TN"MT phục vụ phân tích, báo cáo
 • II. CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 • 1. Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
 • 2. Hệ thống Quản lý nhiệm vụ, họp không giấy
 • 3. Hệ thống CSDL quản lý cán bộ công chức, viên chức TN"MT
 • 4. Hệ thống CSDL thanh tra, kiểm tra và tranh chấp, khiếu nại tố cáo ngành TN"MT
 • 5. Hệ thống CSDL Khoa học và Công nghệ
 • 6. Hệ thống CSDL Kế hoạch - tài chính
 • 7. Hệ thống CSDL Pháp chế, chính sách, pháp luật TN"MT
 • 8. Hệ thống CSDL Thi đua khen thưởng
 • 9. Hệ thống CSDL Hợp tác quốc tế
 • 10. CSDL Đảng, đoàn thể
 • 11. Hệ thống báo cáo tổng hợp
 • 12. Hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật ...
 • 13. Kho lưu trữ tư liệu Bộ TN"MT
 • 14. CSDL số liệu thống kê ngành TN"MT
 • 15. Hệ thống Thư viện điện tử TN"MT trên nền tảng điện toán đám mây
 • 16. Hệ thống điều hành thông minh tại Bộ TN"MT
 • III. HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • 1. Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN"MT
 • IV. CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH
 • 1. CSDL TN"MT kết nối liên thông với các HTTT, CSDL của các địa phương, các bộ, ngành
 • 2. Hệ CSDL quốc gia về quan trắc TN"MT
 • 3. CSDL liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long
 • 4. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực đo đạc và bản đồ
 • 5. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực đất đai
 • 6. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực viễn thám
 • 7. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực môi trường
 • 8. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực biển và hải đảo
 • 9. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực địa chất và khoáng sản
 • 10. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực khí tượng thủy văn
 • 11. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực biến đổi khí hậu
 • 12. Cơ sở dữ liệu lĩnh vực tài nguyên nước
 • V. KHÁC
 • 1. Cổng thông tin điện tử Bộ TN"MT
 • 2. Hệ thống hỗ trợ quản trị
 • PHỤ LỤC 03: HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ VÀ AN TOÀN THÔNG TIN
 • PHỤ LỤC 04: CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ TRIỂN KHAI KIẾN TRÚC CPĐT BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3196/QĐ-BTNMT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 3196/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3196/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3196/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3196/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật