Quyết định 3613/QĐ-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3613/QĐ-TCHQ

Tiêu đề: Quyết định 3613/QĐ-TCHQ năm 2019 về Quy chế cập nhật số liệu kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 3613/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái Ngày ban hành: 13/12/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 3613/QĐ-TCHQ năm 2019 về Quy chế cập nhật số liệu kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CẬP NHẬT SỐ LIỆU KẾ TOÁN THUẾ VÀ THU KHÁC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cập nhật số liệu kế toán thuế và thu khác đối với hàng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết ...
 • QUY CHẾ CẬP NHẬT SỐ LIỆU KẾ TOÁN THUẾ VÀ THU KHÁC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc cập nhật số liệu vào hệ thống thông tin kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Điều 5. Yêu cầu chung của kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 6. Thông tin đầu vào của hệ thống thông tin kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Điều 7. Xử lý, điều chỉnh các khoản phải thu, đã thu trong kỳ kế toán
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN
 • Điều 8. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan
 • Điều 9. Trách nhiệm của công chức hải quan thực hiện nhiệm vụ theo quy trình thủ tục Hải quan, kiểm tra ...
 • Điều 10. Trách nhiệm của công chức hải quan thực hiện nhiệm vụ kế toán thuế
 • Điều 11. Trách nhiệm của công chức hải quan thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật của hệ thống KTTTT
 • Chương III QUY ĐỊNH CỤ THỂ TẠI CỤC HẢI QUAN
 • Điều 12. Trách nhiệm của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố
 • Điều 13. Trách nhiệm của Phòng nghiệp vụ/Phòng Thuế xuất nhập khẩu
 • Điều 14. Trách nhiệm của Phòng Công nghệ thông tin hoặc Bộ phận chuyên trách về CNTT
 • Chương IV QUY ĐỊNH CỤ THỂ TẠI TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Điều 15. Trách nhiệm của Cục Thuế xuất nhập khẩu
 • Điều 16. Trách nhiệm của Cục CNTT " Thống kê Hải quan
 • Điều 17. Trách nhiệm của các Vụ, Cục chức năng thuộc Cơ quan Tổng cục Hải quan
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân sử dụng và khai thác hệ thống KTTTT
 • Điều 19. Sửa đổi, bổ sung quy chế
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3613/QĐ-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3613/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3613/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3613/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3613/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật